10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Podmínky affiliate programu („Podmínky“) – Smluvní vztah

Vyplněním registračního formuláře, kliknutím na tlačítko „Join“, zaškrtnutím potvrzení o přečtení a souhlasu s podmínkami programu a kliknutím na tlačítko „Continue“ v systému CJ jak je definován níže souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy se společností Internet Mall, a.s., se sídlem: U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ 26204967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 („Mall“) o zapojení do jejího affiliate programu.

V případě schválení společností Mall je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností Mall.

Nezbytnou podmínkou účasti Partnera na affiliate programu společnosti Mall dle podmínek uvedených níže je souhlas Partnera s Všeobecnými podmínkami a ostatními pravidly užívání nástrojů affiliate programu společnosti Commision Junction LLC, a Conversant company a společnosti Conversant Europe Limited („CJ“) na adrese https://signup.cj.com/…publisher.cj., zejména pak uzavření dohody mezi Partnerem a CJ o užívání nástrojů CJ (tzv. Commision Junction Publisher Service Agreement a Conversant Europe Ltd Publisher Service Agreement). Účast partnera na affiliate programu společnosti Mall a platnost a účinnost těchto podmínek, resp. smlouvy mezi Mall a Partnerem uzavřené přijetím návrhu Partnera jak uvedeno výše, je podmíněna přijetím podmínek užívaní nástrojů společnosti CJ a platností a účinností dohody mezi Partnerem a CJ. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Partnerem a CJ automaticky zaniká účast Partnera na affiliate programu Mall, stejně jako veškerá níže uvedená práva a povinnosti z účasti v affiliate programu plynoucí.

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost Mall zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností Mall („Obchody“). Technologie je přímo spravována a provozována CJ, operátorem sítě je společnost VIVnetworks.com s.r.o. („VIVnetworks“)
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci stejně jako v partnerském účtu v CJ, jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.

II. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Obchody („Odkaz“). Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení Mall.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Mall. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Mall si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti Mall či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností Mall. Logo společnosti Mall a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost Mall, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Mall. Partner nesmí využívat název společnosti Mall jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností Mall relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost Mall neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost Mall neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost Mall neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost Mall, CJ nebo VIVnetworks má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. Partner nesmí bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující „Mall“ nebo „Mall.cz“.

III. Odměna

 1. Odměna bude poskytnuta Partnerovi prostřednictvím společnosti CJ dle Všeobecných podmínek CJ a ostatních pravidel užívání nástrojů affiliate programu, za níže uvedených podmínek, a to za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží, za zboží zaplatí a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě, případně v prodloužené lhůtě dle pravidel obchodu Mall, neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 7 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi Mall a zákazníkem, („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).
 3. Výše Odměny je určena podle druhu zboží způsobem stanoveným v aktivních podmínkách programu v rozhraní CJ.
  Kategorie zboží Provize Zkratka
  Velká bílá technika 1,5 % EA
  Malá bílá technika 3 % EB
  Videotechnika 0,5 % EC
  Audiotechnika 2 % ED
  Foto technika 1,5 % EE
  Mobilní a komunikační technika 1 % EF
  PC technika 1 % EG
  Sportovní a outdoorové vybavení 4 % NA
  Dům a zahrada 3 % ND
  Hračky 3 % NE
  Péče o dítě 3 % NF
  Nábytek 3 % NG
  Chovatelské potřeby 4 % NJ
  Domácnost a styl 5 % NK
  FMCG 2 % NN
  Dětská móda 3 % NP
  FMCG (Mycí prostředky, …) 5 % NQ
  Marketplace 1 % MP
  Ostatní 1 %
 4. Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
 5. Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.
 6. Délka platnosti cookie, tedy doba mezi klinutím na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera a nákupem zboží v Obchodě při které lze nárokovat Odměnu, může být oznámením ze strany Mall prodloužena případně zkrácena v návaznosti na způsob využívání Technologie Partnerem.
 7. Odměnu podle článku III obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
 8. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny dosáhne nejméně 1000 Kč, pokud je účet veden v korunách, případně jiného limitu výplatního minima v CJ, které partner má uvedené ve svém partnerském účtu. Výplata probíhá prostřednictvím společnosti CJ za podmínek a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách a ostatních pravidlech užívání nástrojů affiliate programu CJ. Společnost Mall si vyhrazuje právo během 60 dnů od uskutečnění každé transakce/nákupu provést korekci těchto transakcí/nákupů, tedy odstranění neplatných transakcí. Za neplatné transakce se považují zejména transakce, které nejsou způsobilé k výplatě z následujících důvodů: (i) vrácení produktů v zákonné lhůtě, případně prodloužené lhůtě stanovené Mall nebo na stránkách Mall, (ii) duplicitní zadání nebo jiná chyba v objednávce, která zabraňuje její realizaci (iii) nedodržení podmínek affiliate programu, a to ať už těchto podmínek nebo podmínek CJ (iv) v souvislosti s prodejem, nepřijetí úhrady od Návštěvníka nebo vrácení úhrady návštěvníkovi ze strany Mall (v) nepřevzetí objednaného zboží ze strany zákazníka. Teprve po uplynutí této 60 ti denní lhůty vzniká Partnerovi nárok na výplatu Odměny, a to v dalším nejbližším výplatním termínu v souladu s podmínkami CJ.
 9. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 10. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III a Všeobecné podmínky CJ.
 11. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí.
 12. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost Mall může zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 13. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti Mall a CJ, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 14. Nárok na odměnu a její výplatu se nevztahuje na sortiment označený štítkem partnerský prodej.

IV. Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost VIVnetworks. Partner je povinen poskytnout společnosti Mall i společnosti VIVnetworks veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Přístup k reportům a affiliate odkazům získává partner zapojením do affiliate programu Mall v CJ.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu.

V. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie, které Partner společnosti Mall spokytne, jsou zpracovávány společností Mall v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti Mall k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z affiliate programu Mall a k zasílání informací o akcích využitelných k propagaci.
 2. artner souhlasí s tím, že společnost Mall může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Mall a společnosti CJ a VIVnetworks. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti Mall za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

VI. Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti Mall dle článku VI odstavec 3, automaticky v případě ukončení spolupráce/smlouvy mezi Partnerem a CJ, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost Mall právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva a podmínky v ní obsažené nahrazují veškeré předchozí smlouvy a podmínky ujednané mezi Partnerem a Mall týkající se jakékoliv spolupráce na affiliate programu Mall, a veškeré předchozí smlouvy a ujednání mezi Mall a Partnerem týkající se účasti na affiliate programu se tímto ruší.
 2. Společnost Mall si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím rozhraní CJ s předstihem alespoň 7 dní. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné v rozhraní CJ. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Aby se Partner mohl dále účastnit na affiliate programu Mall, je povinen nové podmínky přijmout. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně informovat o ukončení své účasti v affiliate programu Mall kliknutím na tlačítko „Expire“ u detailu programu CJ.
 3. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28.4.2016.
Podmínky affiliate programu platné do 27. 4. 2016