Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMAsmart image price
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 6601549

Foliatec ředidlo na barvy na brzdy pro aplikaci stříkací pistolí

Foliatec ředidlo na barvy na brzdy pro aplikaci stříkací pistolí

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
FOLIATEC ředidlo na brzdy pro aplikaci stříkací pistolí. Jediné ředidlo vhodné pro ředění barev na brzdiče FOLIATEC, aniž by způsobovalo rozdíl ve struktuře nebo odstínu barvy. Celý popis
199 Kč
Zboží od: Escape6
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
199 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek nad 299 Kč
S novou kartou za

1.2.2023 na výdejním místě
1.2.2023 - 2.2.2023 na vaší adrese

Popis

Pomocí tohoto ředidla je možné aplikovat stříkací pistolí libovolný odstín barvy na brzdiče FOLIATEC, které se standardně aplikují pomocí štětce.

POZOR:
Pro ředění barev FOLIATEC nepoužívejte žádné jiné přípravky. V opačném případě můžete způsobit nežádoucí změnu ve výsledné struktuře nebo odstínu barvy.Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

NEBEZPEČÍ

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: xylen (směs isomerů), cyklohexanon, uhlovodíky, C9, aromátů, isobutylalkohol