Bioclean Chlor START ProfiPOOL 1kg

Bioclean Chlor START ProfiPOOL 1kg

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí šokovou dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci běžně se vyskytujících bakterií, popř. vo Celý popis
170 Kč
Partner: Bioclean

Skladem u partnera 5+ kusů

20.4.2021 - 21.4.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Bioclean

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100046288655

Popis

Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí šokovou dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci běžně se vyskytujících bakterií, popř. vodních řas. Vzhledem k následnému rychlému úbytku přebytečného chlóru je možné se koupat velmi brzy po ošetření vody tímto přípravkem.

Návod k použití:

20g/m3 objemu vody v bazénu. Vypočtené množství přípravku doporučujeme rozpustit v nádobě s čistou vodou a poté při zapnutném fi ltračním zařízení přilévat k přítoku vody. Také je možné přípravek pomalu sypat do skimmeru, aby byl pomalu absorbován. Pro maximální účinnost provádějte chlorování vždy večer.

Složení:

dichlorisokyanurát sodný 60% CAS n. 2893–78–9, kyselina kyanurová 40% CAS n. 108–80–5. Sandardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293)/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek se zásadně dává do vody, ne naopak! Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Zákaz opakovaného použití obalu.

První pomoc:

Při nadýchání: postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, nedýchá-li, poskytněte umělé dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí nebo kůže: začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. Přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: postižené osobě dejte vypít větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Ihned přivolejte lékařskou pomoc.

Skladování:

přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad +25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání granulát smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Schválení/certifikace:

č. povolení REG-3371–10.05.04/12515. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Balení:

1kg