Bioclean Náplň do chemického WC 1l

Bioclean Náplň do chemického WC 1l

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC, vyráběný dle původní receptury s vícejak 20-ti letou tradicí na trhu. Tento výrobek je distribuován v 1L obalech. Neobsahujeformaldehyd a splňuje tak přísné ekologické normy a šetří životní prostředí. Používá seve zře.. Celý popis
180 Kč
169 Kč
Partner: Bioclean

Skladem u partnera 5+ kusů

20.4.2021 - 21.4.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Bioclean

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100045648743

Popis

Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC, vyráběný dle původní receptury s vícejak 20-ti letou tradicí na trhu. Tento výrobek je distribuován v 1L obalech. Neobsahujeformaldehyd a splňuje tak přísné ekologické normy a šetří životní prostředí. Používá seve zředěné formě do nádrží chemických toalet, kde urychluje rozklad odpadů a toaletníhopapíru. Zároveň napomáhá odstranit nepříjemný zápach a plyny vznikající rozkladnýmiprocesy. Výrobek je vhodný do obou komor chemického WC.

Reference:

Reference město Kravaře – obor místního hospodářství a inv. výstavby zde k prohlédnutí.

Bezpečnostní doporučení:

Chraňte před dětmi . Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte.Používejte při manipulaci s přípravkem ochranné pomůcky.

Doporučené ředění:

1:200 (1l přípravku na 200l vody)

Barva:

tmavě modrá

Vůně:

květinová

Balení:

1l


Standartní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce
P301+P330+P331Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/LÉKAŘE
P405 Skladujte uzamčené


Bezpečnostní lisk ke stažení.