Stockmeier Lerasept L 420 - dezinfekce bez chlóru pro potravinářství, 1000 ml

Stockmeier Lerasept L 420 - dezinfekce bez chlóru pro potravinářství, 1000 ml

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Z 1 l naředíte až 100 l dezinfekce, která i čistí, rozpouští tuky a bílkoviny, vhodné také do kuchyně a zmrzlinové stroje. Proti virům (HIV, HBV, HCV, chřipkové viry, koronaviry). Dezinfikuje bez chlóru a bez zápachu, šetrná k plastu i nerezu. Velmi dobrá dezinfekce a současně čistič. Šetří povrchy. Celý popis
263 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.
Partner: Brimi

Skladem u partnera 5+ kusů

6.8.2021 - 10.8.2021 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera Brimi

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100023868550

Popis

Výborná cena – z 1 l koncentrátu naředíte 100 l účinné dezinfekce.

Dezinfekční čistič, který myje tuky a bílkoviny. Mytí a dezinfekce v jednom kroku, ideální do potravinářských provozů a kuchyní či na čištění zmrzlinového stroje. Vhodné ovšem na všechny povrchy a podlahy.

Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu a jiných veřejných oblastech. Rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty. Velmi dobrý mikrobiocidní účinek a současně čistič. Šetří povrchy. Čisticí a desinfekční prostředky je potřeba beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout pitnou vodou z ploch přicházejících do styku s potravinami. Ředění: 1,0 – 2,5% při 20°C doba působení 5 – 15 minut proti bakteriím, plísním i virům (HIV, HBV, HCV). Dezinfekce je účinná také proti koronavirům.

Lerasept® L 420

Pěnivý

Plošný dezinfekční prostředek

Popis výrobku:

Lerasept® L 420 je přípravek z kvartérních sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.

Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří povrchy.

Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept® L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu.

  • Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
  • Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
  • Šetří povrchy

Snášenlivost materiálu:

Kovy:

Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.

Plasty:

V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.

U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

 

Bezpečnostní pokyny:

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.

Chování v odpadních vodách:

Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.

Pokyny pro skladování:

Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Použití:

Koncentrace: 1,0 – 2,5%

Teplota: 20°C

Doba: 5 – 15 minut

Posudky podle DIN EN 1276, 1650 a EN 13697 jsou k dispozici.

Lerasept® L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.

Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.

Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.

Pouze pro profesionální použití.

Možné vyšší riziko uklouznutí po ošetření podlahy.

Proveďte příslušná opatření.

Technické údaje:

Forma: kapalná

Barva: bezbarvá

Hustota: cca 1,02 g/cm³

Hodnota pH (10 g/l): cca 10,7

Citlivost na chlad: od 0°C

Důležitými součástmi:

Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

 

Nebezpečí: Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky. Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. Používejtebiocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu. Toxikologické informační středisko: 224 91 92 93.