Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1315042

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean 7x53g

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean 7x53g

Závěsné bloky do WC s vůní oceánu dlohoudobě provoní vaši toaletu. Aktivní pěna, která se vytvoří po spláchnutí, zabraňuje vzniku vodního kamene. Domestos Power 5+ Blue Water Ocean 7×53g odstraňuje nečistoty a zanechává toaletu vyleštěnou. Celý popis
392 Kč
56 Kč/ks
Zboží od: MALL
392 Kč
56 Kč/ks
Získejte dopravu ZDARMA se
Poslední kus
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
27.3.2023 na vaší adrese

Popis

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean 7×53g

Vlastnosti

  • Závěsný blok do WC tvoří aktivní modrou vodu, která intenzivně čistí a zanechává dlouhotrvající svěžest
  • Po spláchnutí se vytvoří čisticí pěna odstraňující nečistoty a zabraňující tvorbě vodního kamene
  • Toaletu zanechává vyleštěnou a provoněnou
  • Má svěží vůni oceánu

Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše. Po použití si opláchněte ruce.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Srbsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Předlékařská první pomoc:

Při styku s kůží nebo očima vyplachujte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc.

Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Skin Corr./Irrit. 2 H315
  • Eye Dam./Irrit. 1 H318
  • Aquatic Chronic 3 H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Ke stažení:
Bezpečnostní list