Dotace na chladící zařízení

Všeobecné informace o dotacích na chladící zařízení od Ministerstva zemědělství dle novely nařízení vlády č.297/2020 Sb, upravující nařízení vlády č. 30/2014.

Novela nařízení vlády č.297/2020 Sb. kterou se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., rozšiřuje příspěvky na vybrané myslivecké činnosti o nový příspěvek určený na nákup a zprovoznění chladícího zařízení pro ulovenou zvěř.

Tato dotace na chladící skříně popř. chladící boxy či jiné chladící zařízení je určena právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou dle zákona o myslivosti uživateli honiteb např. myslivecká sdružení, myslivecké spolky, honební společenství apod. Příspěvek lze čerpat od 1.9.2020, z čehož vyplývá, že veškeré doklady o nákupu a zprovoznění chladícího zařízení musí být starší tohoto data.

Dotaci na nákup chladících skříní, chladících boxů nebo jiné chladící techniky je možno čerpat v rámci jedné honitby pouze 1x za pět let. Výše dotace činí 50 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 40.000,- Kč.

Příspěvek je poskytován v režimu de minimis tj. celková výše podpory poskytnuté v tomto režimu jednomu subjektu nesmí za rozhodné období (= současné a dvě předcházející účetní období – kalendářní nebo hospodářský rok) přesáhnout korunový ekvivalent částky 200 000 EUR

Žádost o dotaci na chladící zařízení/boxy

Žádost o dotaci chlaďáků se sestavuje elektronicky v tzv. modulu pro žadatele, který je k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství: Modul pro žadatele.

Následně je nutné elektronicky zpracovanou žádost vytisknout, opatřit podpisy oprávněných osob a společně s přílohami zaslat nebo osobně doručit na podací místo, kterým je místně příslušný Krajský úřad, do jehož územní působnosti spadá největší část honitby - Vzor žádosti.

Přílohy žádosti o dotaci na pořízení chladící skříně, chladícího boxu nebo jiného chladícího zařízení tvoří:

Shrnutí

Finanční příspěvek Ministerstva zemědělství na nákup chladícího zařízení dle novely nařízení vlády č.297/2020 Sb., upravující nařízení vlády č. 30/2014, lze čerpat za těchto podmínek:

  • předkladatel žádosti o dotaci na nákup chladícího zařízení je právnická nebo fyzická osoba, která je dle zákona o myslivosti uživatelem honiteb. Mezi uživatele honiteb patří myslivecká sdružení, myslivecké spolky, honební společenství apod.
  • předmětem žádosti je chladící zařízení (chladící skříň, chladící box nebo jiné chladící zařízení) určené pro uchování ulovené zvěře ve visu. Chladící zařízení musí být pořízeno po 1.9.2020.
  • výše žádané dotace činí 50 % skutečně vynaložených nákladů na nákup (bez DPH, na jejíž odpočet žadatel – plátce DPH uplatnil nárok), nejvýše však 40.000,- Kč.
  • žadatel splňuje obecné podmínky pro přiznání příspěvku (formální správnost, oprávněnost žádosti o dotaci na nákup chladících zařízení apod. – viz str. 2 metodické příručky pro žadatele)
  • žádost je podaná elektronicky prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství
  • žádost je podaná písemně, včetně požadovaných příloh, na příslušný Krajský úřad

Veškeré aktuální informace ohledně dotace na nákup chladícího zařízení naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST.

Důležité upozornění!. Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že není nutné podávat žádost předčasně. Podáním žádosti ihned po nákupu chlaďáku se uživatel honitby ochuzuje o možnost čerpat další finanční příspěvky např. na snižování početních stavů prasete divokého, finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců, finančního příspěvku poskytovaného vlastníku loveckých psů apod.

Žádost se podává za každou honitbu pouze jedna, a to za 12 měsíců předcházejících konečnému termínu pro podání žádost tj. 31.8.2021).