Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 3993196

BULDOK Čistič fasády, 1 kg

BULDOK Čistič fasády, 1 kg

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Čistění fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích (před nátěrem fasádní barvou nebo přípravkem Odolná fasáda ČS). Snadné použití, neupravuje se, neředí se. Nepoškozuje čištěné povrchy. Celý popis
128 Kč
Prodává EURONAŘÁDÍ
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
128 Kč
S novou kartou za

19.8.2022 - 22.8.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Čistění fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích (před nátěrem fasádní barvou nebo přípravkem Odolná fasáda ČS). Snadné použití, neupravuje se, neředí se. Nepoškozuje čištěné povrchy. Funguje na principu chemického čištění, rozpouštění.
BULDOK Čistič fasády je čisticí prostředek na odstraňování nečistot a porostů na fasádách.

Použití:
 • Čistění fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích (před nátěrem fasádní barvou nebo přípravkem Odolná fasáda ČS)

Výhody:
 • Snadné použití, neupravuje se, neředí se
 • Nepoškozuje čištěné povrchy
 • Vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001
 • Vyrobeno v ČR

Pracovní postup:
 • Povrch pro ošetření musí být suchý a nesmí být namrzlý ani ojíněný. Produkt je připraven k použití, neřeďte jej. Nanášejte za suchého počasí štětcem, nízkotlakým postřikovačem nebo smetákem. Čištěný povrch musí být po nanesení zcela mokrý. Při větším znečištění nebo vyšších porostech postup opakujte, a to po 2 – 3 dnech. Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje. Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů. Při renovačních pracích opláchněte povrch po 24 hodinách zahradní hadicí, vysokotlakým čističem (max. 50 barů). 
Použijete-li přípravek na zateplený systém, vyčkejte, až se nečistoty působením povětrností uvolní nebo mechanicky očistěte pomocí jemného kartáče.

Technické údaje:
 • Složení etoxylované alkoholy, komplexotvorné účinné složky, přísady
 • Konzistence bezbarvá a nažloutlá kapalina
 • Hodnota pH 12 – 13
 • Hustota 1020 kg/m3
 • Obsah VOC 0 %
 • Aplikační teplota +5 °C až +30 °C
 • Vydatnost 1 – 2 dl/m2; cca 25 – 50 m2 / 5 kg balení#chemie{border:1px solid black;border-collapse:collapse;}#chemie th,td{padding:10px;text-align:left;border:1px solid black;border-collapse:collapse;}#chemie th{background-color:black;color:white;}
Výstražný symbol nebezpečnosti
Signální slovo Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 PŘI POŽITÍ:
P330 Vypláchněte ústa.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P405 Skladujte uzamčené.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.