Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 760221

Bohatá zahrada NPK - Univerzální zahradní hnojivo 10kg

Bohatá zahrada NPK - Univerzální zahradní hnojivo 10kg

Univerzální granulované hnojivo s optimálním poměrem živin k výživě např. jahod, růží, jehličnanů, ovocných stromů i trávníku. Celosezónní uplatnění v celé zahradě. Celý popis
269 Kč
Zboží od: MALL
269 Kč
S novou kartou za

Již dnes k osobnímu odběru
Prodejny
Již zítra na vaší adrese
Možnosti doručení

Prodlužte si možnost vrácení do konce ledna 2023

Už žádné nevhodné dárky. Získejte možnost vrácení nepoškozeného, nepoužitého zboží do 31.1.2023. Pro získání více informací o službě přejděte do sekce „Vše o nákupu“.

Popis

Technické parametry:

 • Hmotnost: 10 kg
 • Obsah jednotlivých složek:
  • Dusík: 10% (N)
  • Fosfor: 6% (P2O5)
  • Draslík: 5% (K2O)
 • Hořčík: 2% (MgO) + mikroprvky

Všeobecné vlastnosti:

 • Univerzální hnojivo je granulované hnojivo s optimálním poměrem živin.
 • Skvěle se hodí k výživě např. jahod, růží, jehličnanů, ovocných stromů, brambor, okrasných rostlin, drobného ovoce, ale i trávníku.
 • celosezónní uplatněnícelé zahradě.
 • Třída a kategorie bezpečnosti – Eye Dam. 1; H318
 • Výstražné symboly a signální slova – GHS05 – Korozivní a žíravé látky, Nebezpečí
 • Bezpečnostní pokyny – P101, P102, P280, P305+P351+P338, P310

Bezpečnostní pokyny

 • Předlékařská první pomoc, návod
P101 P102 P264 P270 P280 P305+P351+P338 P310 P301 + P312 P330 P302 + P352 P332+P313 P501
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.