Pavlíček Václav: Ústavní právo a státověda II. díl
1 250 Kč

1 063 Kč

Učebnice ústavního práva obsahuje zevrubný výklad vývoje československé státnosti, základních ústavních institutů i lidských práv a svobod. Věnuje se též recentní změně právní úpravy volby a postavení prezidenta republiky.


Mankiw N. Gregory: Zásady ekonomie
1 059 Kč

901 Kč

Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro- i makroekonomie, fungování finanční soustavy, úlohu státu v ekonomice.


Tuláček Jan: Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
990 Kč

842 Kč

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo.


Kelsen Hans: O státu, právu a demokracii
970 Kč

835 Kč

Dílo Hanse Kelsena (1881–1973) vzbuzovalo ve své době velkou odezvu nejen v německy mluvících zemích, ale i v Československu, a to zejména díky tzv. brněnské škole právní teorie. Její stoupenci v čele s prof.


Soukup Jindřich a kolektiv: Makroekonomie
990 Kč

832 Kč

Učebnice pro vysoké školy

Učebnice makroekonomie předních českých pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny i důsledky makroekonomických procesů.


Nulíček Michal: GDPR/Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
880 Kč

757 Kč

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své advokátní činnosti.


Rejnuš Oldřich: Finanční trhy
890 Kč

757 Kč

Na trhu ojedinělá publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů se zaměřením na specifické vlastnosti jednotlivých druhů finančních investičních instrumentů.


Jirsa Jaromír: Klíč k soudní síni
847 Kč

729 Kč

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků.


Hamuľáková Klára: Civilní proces - Casebook
799 Kč

688 Kč

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími.


Černá Stanislava: Právo obchodních korporací
790 Kč

679 Kč

Učebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb.


Klimek Antonín: Boj o hrad I. + II.
790 Kč

638 Kč

Kniha přináší komplexní analýzu politické scény meziválečného Československa, především procesů spjatých s prezidentským nástupnictvím. Její předností je, že vychází z důkladného studia archivů a k faktům přistupuje nezaujatě a kriticky.


Kaplan Karel: Národní fronta 1948-1960
795 Kč

642 Kč

Kniha, která je doplněna obsáhlými poznámkami a souborem dokumentů, je příspěvkem ke studiu mocensko-politického sytému v Československu v letech 1948–1960 a jejím cílem je zaznamenat hlavní úseky činnosti Národní fronty a proměny, jimiž ve sledované


Kment Vojtěch: Elektronické právní jednání
745 Kč

641 Kč

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č.


Piketty Thomas: Kapitál v 21. století
799 Kč

645 Kč

Obsáhlé dílo francouzského profesora ekonomie kritizuje prohlubující se majetkovou nerovnost ve světě a spatřuje v ní jedno z největších nebezpečí současného systému.


Revenda Zbyněk: Centrální bankovnictví - 3.vydání
769 Kč

646 Kč

Odborná publikace je věnována činnostem centrálních bank v tržních ekonomikách a navazujícím oblastem. Největší pozornost autor věnuje měnové politice, regulaci bank a dohledu nad nimi.


Manuál k daňovému řádu 2013
681 Kč

619 Kč

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ostatní hmotně-právní daňové předpisy.


Váchal Jan: Podnikové řízení
719 Kč

612 Kč

Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře.


Vlček Josef: Ekonomie a ekonomika
660 Kč

568 Kč

Cílem učebnice je podat ucelený výklad ekonomie, pozornost je proto věnována nejdůležitějším otázkám mikroekonomie, makroekonomie a podniku v tržní ekonomice.


Strouhal Jiří: Účetnictví podnikatelů 2019
640 Kč

551 Kč

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.