Československé právne dejiny
538 Kč 396 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.

Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach ..

Čierna stavba
533 Kč 438 Kč

Čierna stavba vychádza v edičnej rade Monotematika – Stavebné právo vydavateľstva EUROKÓDEX. Autor diela si dal ambiciózny cieľ predstaviť čitateľovi právnu problematiku nelegálnej, pomocne povedané čiernej stavby. V jednotlivých častiach definuje a ..

Corpus Iuris Civilis
1 326 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Digesta (gr. Pándékeodai – všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána.

Sú jadrom cisárovho kodifikačného úsilia a považujú sa za základné dielo európskej a svetov ..

Efektívne riadenie ľudských zdrojov
673 Kč 579 Kč

Publikácia „Efektívne riadenie ľudských zdrojov" je vyjadrením dlhoročného úsilia autora o vypracovanie práce postavenej s ohľadom na špecifiká Slovenska a jeho súčasnej spoločensko-ekonomickej charakteristiky. V publikácií dominuje orientácia na „ef ..

Európska integrácia a právo Európskej únie
535 Kč 460 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

„Práca predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie tak aj právneho poriadku Európskej únie (ďalej len EU). Autorka sa rozhodla skombinovať širší (globálnejší) prístup k tejto matérii s bližšou analýzou ..

Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
143 Kč 123 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vzťah lekár a pacient má byť vzťahom dôverným. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa však stáva v poslednej dobe čoraz viac komerčnejšie a ľudia sú ochotní si za kvalitu týchto služieb aj priplatiť. Ak však niečo „nefunguje“, uvedomujú si svoje p ..

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov
417 Kč 359 Kč

Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako relatívne oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty.

Táto koncepcia platí aj pre právn ..

Kontrola v obecnej samospráve
377 Kč 324 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému.

Vo verejnej správe navyš ..

Ľudský faktor v spravodajských službách
54 Kč 46 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov v spolupráci s Fakultou práva Bratislavskej vysokej školy práva zorganizovali dňa 9. decembra 2009 v poradí už III. medzinárodné sympózium o spravodajských službách, ktoré bolo venované významu ľudskej di ..

Manažment rozvoja ľudských zdrojov
296 Kč 255 Kč

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja.

Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetne ..

Médiá a novinári na Slovensku 2010
272 Kč 245 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie.

Kniha zásluhou rôznorodého pohľadu na v ..

Médiá & právo
622 Kč 487 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

„Rukoväť v poňatí rukopisu Médiá a právo verejné má niekoľko sympatických vlastností. Jednak objasňujú základné kategórie a koncepty z oblasti masovej komunikácie a verejného práva, jednak prinášajú z dostupnej referenčnej literatúry "antológii“ citá ..

Medzinárodná arbitráž investičných sporov
457 Kč 393 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

„Cílem publikace je analýza mezinárodní arbitráže investičních sporů z obecného pohledu. Toto téma je velice zajímavé a vysoce aktuální a není ani ve slovenské, ale ani například v české doktrinální literatuře nikoliv uspokojivě zpracované. Autorka p ..

Medzinárodná obchodná arbitráž
313 Kč 269 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikácia predstavuje komplexný stručný úvod k problematike medzinárodnej obchodnej arbitráže, sústrediac sa na arbitráž uskutočňovanú podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL, ako aj na medzinárodnú obchodnú arbitráž inštitucionálnu, uskutočňovanú p ..

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy
266 Kč 229 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Účelom diela je poskytnúť komplexnú analýzu modelu optimálneho fungovania modernej štátnej správy, a to v kontexte princípov a pilierov jej fungovania. Z uvedenej analýzy vyplynuli určité problémy, ktoré sú riešené prostredníctvom úpravy jednotlivých ..

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
1 614 Kč 1 388 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery ..

O novinárstve
447 Kč 350 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

„Vizitkou dobrého novinára je jeho profesionalita…“

V rozbouřených postmoderních časech, ve kterých je vše možné a cení se především provokace, manipulace se čtenáŕi a finanční úspěch, představuje Tušerova tvorba pevný přístav, ve kterém se ctí " ..

O podstatě reklamy
447 Kč 384 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Jedním z cílů publikace bylo předložit fundované, vědecky ověřené základy teorie reklamy plně využitelné pro další výzkumy uskutečněné v oblasti slovenské a české reklamy. Na reklamu je možné nahlížet z pohledu mediální teoerie, psychologického, soci ..

Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
2 691 Kč 2 314 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor.

„Základom každého zväzku je ..

Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky
901 Kč 705 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kniha je určená všetkým zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti.

Štýlom spracovania ..

Odporúčané právo
700 Kč 602 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kniha je prezentáciou viacerých odborníkov z oblasti práva, ale najmä odrazom ich názorov v mysli človeka s nadhľadom, empatiou a prajnou dušou. Autor prostredníctvom recenzií odporúča samotné knihy a hľadá v nich dva postoje: dobrý úmysel a cit pre to, čo je postatné.

Podnikatelské prostředí v EU z hladiska veřejných financií
161 Kč 128 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Publikace se zaměřila na prozkoumání podmínek pro mezinárodní podnikání, které rámcově udává Evropská unie, její instituce a které je ovlivněno fiskální a měnovou politikou členských států. Společná fiskální politika je ve svém praktickém provedení m ..

Praktická príručka písania pre profesionálov
269 Kč 242 Kč

Rozdiel medzi základnou znalosťou písania a ovládaním remesla písania je obrovský. Azda najjednoduchšie sa táto zručnosť dá porovnať s varením. Prakticky každý človek si vie pripraviť nejakú tú základnú potravu. Potom jestvuje vrstva ľudí, ktorých va ..

Psychodiagnostika manažérov
296 Kč 249 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie výsledkov. Ide o metódy štandardizované pre účely pracovnej a organizačnej psychológie s overenými ..

Slovník mezinárodních vztahů
535 Kč 420 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů. Neméně důležitým cílem je překonat častou soustředěnost médií ..

Sociální kompetence
498 Kč 428 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kniha „Sociální kompetence" je souhrnem základních informací především z psychologie (částečně i ze sociologie a kulturní antropologie), které jsou určeny pro studenty managementu a ekonomie ale také pro manažery, ekonomy a podnikatele v hospodářské ..

Súd a tvorba práva
672 Kč 578 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery" v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu. Z toho aj vychádza ..

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku
807 Kč 694 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou.

Sudca má právo a spravidla aj posledné slovo pri ..

Teorie a praxe kulturních průmyslů
336 Kč 277 Kč

Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti naší společenské a ekonomické reality – kreativními a kulturními průmysly.

Toto téma vstoupilo do euroatl ..

Trestné právo Európskej únie
969 Kč 833 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych ..

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
888 Kč 764 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú tendenciu regulovať – a aj dokážu regulovať – čoraz viac činností ľudstva. Kam smeruje tento proces a aké výzvy prináša?

Prečítajte ..

Vybrané problémy miestnej samosprávy
269 Kč 231 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Predmetom publikácie sú aktuálne problémy miestnej samosprávy.

Charakteristickou črtou sídelnej štruktúry Slovenska je jej rozdrobenosť do pomerne značného počtu malých obcí. Je to dôsledok nielen geografických daností územia, ale aj odraz vývoja pr ..

Základy marketingovej komunikácie
351 Kč 274 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

„…Struktura práce má svou logiku, jedná se o obsahově vynikající a hutné dílo. Velmi rozsáhlý seznam použitých zdrojů a citované literatury svědčí o hlubokém odborném „záběru" publikace a objektivním zpracování pojednávané problematiky. Kniha podch ..

Základy masmediálneho práva
978 Kč 841 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Autor si zvolil na spracovanie problematiku, o ktorej aktuálnosti nemožno pochybovať, nehovoriac o skutočnosti, že doteraz v takomto komplexnom poňatí nebola problematika mediálneho práva spracovaná.

V diele sú detailne analyzované najmä príslušné č ..

Osobní rozvoj

Jako jeden z nejlepších autorů je bezpochyby Timothy Ferriss, kterého dostala mezi celebrity kniha Čtyřhodinový pracovní týden – ihned po vydání se stala světových bestsellerem. Ne jinak to bylo i u nás. Timothy Ferriss je proslulý především tím, že vše, co radí, poctivě zkouší nejdříve na sobě.

Don Miguel Ruiz, který se věnuje předávání učení starých Toltéků, je pro mnohé výborným učitelem. Jeho nejznámějším a velmi inspirativním dílem je titul Čtyři dohody.

Recenze:

Přečtěte si v naší literární kavárně recenzi knihy: Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody - Kniha moudrostí starých Toltéků

Poselství Napoleona Hilla: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout“. Tento americký spisovatel nám zanechal opravdové motivační skvosty. Každý, kdo má zájem na sobě pracovat, by se měl s jeho tituly seznámit.

Poslední dobou často slýcháme slovo prokrastinace. Jak se vyhnout tomuto nešvaru se dozvíte v knize Konec prokrastinace, napsané Petrem Ludwigem.

Další český autor, významný český psychiatr Radkin Honzák, se usadil na žebříčcích naučné literatury s dílem Psychosomatická prvouka.

Pomoc v práci či v podnikání

Za kultovní titul pro každého podnikatele se dá zcela právem považovat Restart od Frieda Jasona. Tento průvodce podnikatelským minimem je mimořádně poučný. Jak řekl slavný marketingový guru Seth Godin: „Tuto knihu lze přehlížet jen na vlastní nebezpečí“. Za zmínku také stojí Ben Horowitz a jeho kniha S potížemi je jedna potíž.

Důležitým autorem je beze sporu Stephen R Covey, který získal pro rok 2012 druhou pozici v celosvětovém žebříčku nejvlivnějších profesionálů. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí se stala mezinárodním bestsellerem.

Postřehy od úspěšných

Inspirujme se od lepších a úspěšnějších, oni si tu svoji cestu už vyšlapali a mohou nám pomoci ušetřit spoustu energie. Z českých autorů je nutné zmínit „Břicháče Toma“ – Tomáše Kosačíka. Nejen jeho knihy o hubnutí se staly bestsellery. Kniha Promrhané dny – Myšlenky, které mi změnily život je výborný titul, psaný skvělou formou a zcela jistě by si ho měl každý, kdo touží po změně ve svém životě, pořídit. Jeho knihy pomohly už tisícům lidí. Proto je také jedním z nejoblíbenějších českých autorů a neustále se jeho tituly pohybují na předních příčkách TOP titulů.

Mark Manson zaujal svojí knihou Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Titul se okamžitě dostal na vrchol žebříčků a stal se právem bestsellerem. Kniha se opírá o jeho životní zkušenosti a měla by se stát povinnou četbou každého, kdo se ocitá na prahu dospělosti.

Knih toho typu je velká řada a každý si v té škále najde právě to, co potřebuje. Motivační literatura většinou slouží k uvědomění si toho, co dobře víme, ale denně na to zapomínáme. Pomůže nám utřídit si své myšlenky a dokáže nás posunout správným směrem. V dnešní době je to velmi populární žánr, který získává oblibu u stále větší masy čtenářů.

^ Zpátky nahoru

Přečtěte si více v naší literární kavárně