Motorkou Bez Starostí

Asistenční služba Motorkou Bez Starostí vám pomůže z krizových situací, které vás mohou na silnicích potkat. V případě potřeby budete mít zajištěné například vyproštění motocyklu, odtah do servisu, náhradní stroj či výměnu pneumatik.

  • Určené pro všechny řidiče motocyklů, čtyřkolek i tříkolek.
  • Platí v České republice i v zahraničí.
  • Garance odvozu motorkáře i spolujezdce.
  • Výměna a úhrada neopravitelné pneumatiky až do 6 000 Kč.
  • Odtah vozidla i ze zahraničí až do celkové vzdálenosti 2 500 Km.

Kdy vám asistence například pomůže?

Motorka zůstala za hranicemi v servisu.
Až bude opravena, zprostředkujeme vám cestu zpět k ní, a to i letecky.

Nemluvíte řečí země, ve které se stala nehoda.
Zajistíme telefonicky tlumočníka pro jednání s policií a orgány veřejné správy.

Vyjdete před dům a motorka nikde.
Přistavíme vám náhradní stroj až na 5 dní.

Služby, které s asistencí můžete využít:

Odvoz motorkáře a spolujezdce »

Z důvodu havárie zajistíme a uhradíme odvoz osoby a spolujezdce ihned, v případě poruchy při neopravitelnosti do 24 hodin zajistíme odvoz do místa dle přání klienta, a to maximálně do celkové vzdálenosti přepravy 2 500 km, tj. 1 250 km tam a 1 250 km zpět.

ČR - celá ČR
EVROPA - až 2 500 km

Odtah motocyklu do servisu dle přání klienta »

V případě poruchy, defektu nebo vandalismu Global Assistance zajistí a uhradí odtah asistovaného motocyklu do nejbližšího servisu nebo do servisu dle výběru klienta vzdáleného v ČR do 200 km a v zahraničí do 100 km z místa nepojízdného asistovaného motocyklu.  Příjezd a odjezd odtahového vozidla se do vzdálenosti odtahu nezapočítává.

ČR - do 200 km
EVROPA - do 100 km

Odtah v ČR i v zahraničí do servisu v limitu do 2 500 km »

Pokud motocykl po nehodě, poruše, defektu či vandalismu není možné uvést zpět do provozu po 24 hodinách od ohlášení události na Global Assistance, zajistí Global Assistance přepravu motocyklu do autorizovaného servisu, případně jiného vhodného servisu nejbližšího k bydlišti či sídlu dle přání klienta na území ČR. Global Assistance zajistí odtah motocyklu v rámci celé Evropy (dle územního rozsahu asistencí), ale uhradí však pouze náklady odpovídající maximálně celkové vzdálenosti přepravy do 2 500 km, tj. 1 250 km příjezdu a 1 250 km návratu (přepravy). Náklady nad tuto vzdálenost hradí klient dle aktuálně platného sazebníku Global Assistance.

Za účelem přepravy posádky motocyklu domů je možné využít službu zapůjčení náhradního vozidla dle "Zapůjčení náhradního vozidla, až na 5 dní", přičemž přistavení vozidla je možné provést v rámci příjezdu odtahové služby z ČR, která odváží nepojízdný motocykl zpět do ČR, a to do servisu dle přání klienta. V takovém případě je klient oprávněn pokračovat dál v jízdě dle jeho přání a vozidlo je klient povinen vrátit do servisu, kam bylo odtažen jeho motocykl.  V případě, že by přistavení náhradního vozidla trvalo déle než 6 hodin, je Global Assistance povinen zajistit na dobu nezbytně nutnou nouzové ubytování dle "Nouzové ubytování". V případě, že by si klient zvolil zapůjčení náhradního vozidla v dané zemi, kde vznikla asistenční událost, je klient povinen vozidlo vrátit v této zemi. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Pro přepravu klienta, případně oprávněných osob lze využít také náhradní dopravu dle "Náhradní doprava". Služby zapůjčení náhradního vozidla nebo náhradní doprava nelze kombinovat. Upozorňujeme, že náhradní vozidlo je bezplatně zapůjčeno na dobu maximálně 5 po sobě jdoucích dnů, ne však déle než na dobu opravy. V případě, že klient potřebuje náhradní vozidlo využívat na dobu delší, než po kterou je bezplatně zapůjčeno, je po dohodě s Global Assistance možné vozidlo užívat za poplatek dle platného ceníku autopůjčovny.

ČR - celá ČR
EVROPA - do 2 500 km

Vyproštění motocyklu »

V případě dopravní nehody, kdy asistovaný motocykl zůstane mimo vozovku, zajistí Global Assistance jeho vyproštění. Náklady spojené s vyproštěním asistovaného motocyklu hradí Global Assistance.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní »

V případě nehody, poruchy, krádeže, defektu nebo vandalismu, když nebude asistovaný motocykl uveden zpět do provozu do 4 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi zapůjčení náhradního vozidla nejvýše však třídě kategorie C (Škoda Octavia), a to po dobu maximálně 5 po sobě bezprostředně jdoucích dní, ne však déle než na dobu opravy. V případě repatriace vozidla je vozidlo zapůjčeno po dobu opravy (maximálně však na dobu 8 dní). Za dobu opravy je považována doba určená servisním střediskem poskytovatele služby. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Z těchto důvodů je před zapůjčením náhradního vozidla zapotřebí složit autopůjčovně depozit, který se provádí formou blokace na kreditní kartě klienta. Tento depozit slouží pouze pro případy, kdyby došlo k poškození zapůjčeného vozu nebo nedotankování pohonných hmot. Pokud klient vrátí vozidlo v pořádku a dotankované, je blokace zrušena. Nelze kombinovat s nouzovým ubytováním nebo náhradní dopravou.

ČR - až 5 dní
EVROPA - až 5 dní

Přistavení a odstavení náhradního vozidla »

Přistavení a odstavení vozidla zajistí a uhradí Global Assistance pouze do běžné výše odpovídající přistavení a odstavení do servisu, ve kterém bylo možné nepojízdný motocykl opravovat.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Úhrada neopravitelné pneumatiky »

V případě defektu pneumatiky způsobéného jízdou asistovaného motocyklu na pozemních komunikacích, kdy došlo k takovému poškození pneumatiky, která je neopravitelná, zajistí Global Assistance přepravu motocyklu do smluvního pneuservisu a výměnu pneumatiky. Nárok na tuto službu vzniká pouze v případě, že klient neprodleně informoval asistenční centrálu, která zajistí nafocení poškozené pneumatiky na vozidle a odtah vozidla do určeného servisu asistenční centrálou Global Assistance. V případě, že klient způsobí další poškození pneumatiky vzniklé další jízdou po zjištění defektu, nebude tato služba proplacena. Klient je povinen splnit veškeré náležitosti k proplacení pneumatiky, a to zejména zaslat na email pneu@autembezstarosti.cz všechny dokumenty, které vyplívají z dokumentu, který nalezne na webu www.motorkoubezstarosti.cz v rubrice ke stažení „formulář k proplacení pneu“. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 6 000 Kč na každou pneumatiku, přičemž poskytnuté asistenční plnění je závislé na hloubce dezénu viz. všeobecné podmínky asistence Motorkou Bez Starostí. Tuto službu lze využít i pro zakoupení druhé pneumatiky v případech, kdy defekt jedné pneumatiky takovéto zakoupení vyžaduje. Tato služba se nevztahuje na pneumatiky typu "run flat" a na případ poškození z důvodu vandalismu a krádeže.

ČR - 6 000 Kč
EVROPA - není hrazeno

Výměna pneumatiky »

V případě defektu pneumatiky zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence za účelem pomoci s výměnou poškozeného kola, případně provizorní opravy (je-li proveditelná). Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Uložení motocyklu »

Přechodná úschova nepojízdného asistovaného motocyklu z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu, a to v případě, pokud motocykl nelze do cílového servisu z důvodu jeho uzavření odtáhnout. Global Assistance zajistí úschovu motocyklu na střeženém parkovišti nebo na obdobném místě do doby jeho převozu na místo určené oprávněnou osobou. Global Assistance uhradí náklady na úschovu motocylu na dobu maximálně 5 kalendářních dní.

ČR - až 5 dní
EVROPA - až 5 dní

Silniční služba »

V případě nehody nebo poruchy zajistí Global Assistance příjezd, odjezd a hodinu práce mechanika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Start nepojízdného motocyklu »

V případě nepojízdnosti motocyklu z důvodu vybité autobaterie zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem nastartování motocyklu pomocí startovacích kabelů. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Dovoz PHM a jejich záměna »

V případě nepojízdnosti motocyklu z důvodu nedostatku běžných pohonných hmot zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem jejich dovozu. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na dovážené pohonné hmoty, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

V případě záměny paliva po nahlášení asistenčního případu vyšle Global Assistance na místo asistenční vozidlo s technikem do cca 30 minut, který odčerpání provede na místě nebo bude přivolaná odtahová služba, která motocykl odtáhne do servisu, kde bude provedeno odsátí paliva. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na odsátí paliva, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Náhradní vozidlo v případě krádeže »

V případě krádeže asistovaného motocyklu Global Assistance zajistí a uhradí klientovi zapůjčení náhradního vozidla na délku max. 5 po sobě bezprostředně jdoucích dní. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle.

ČR - až 5 dní
EVROPA - až 5 dní

Dovezení motocyklu nalezeného po krádeži »

V případě, kdy je asistovaný motocykl nalezen po krádeži, zajistí a uhradí Global Assistance přepravu motocyklu do ČR, a to v časovém horizontu nejdéle do 14 dní. V případě, že je motocykl po nalezení pojízdný a způsobilý provozu na pozemních komunikacích, zajistí a uhradí Global Assistance namísto přepravy motocyklu cestu pro 1 osobu k jeho vyzvednutí (vlakem, letecky atp.). Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 50 000 Kč.

ČR - do 50 000 Kč
EVROPA - do 50 000 Kč

Vyzvednutí opraveného motocyklu »

Global Assistance zajistí a uhradí přepravu klienta za účelem vyzvednutí motocyklu v zahraničí do servisu, ve kterém byla provedena oprava, a to vlakem 1. třídy. Pokud by cesta trvala déle než 8 hodin, může být zajištěna letecky. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 10 000 Kč.

ČR - org
EVROPA - 10 000 Kč

Náhradní doprava »

Pokud nebude v případě krádeže  anebo nehody, poruchy a vandalismu asistovaný motocykl uveden zpět do provozu do 24 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi náhradní dopravu (vlakem, letecky atp.). Nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo nouzovým ubytováním.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Nouzové ubytování »

Pokud v případě krádeže, poruchy, nehody, nebo vandalismu na motocyklu nebude možné během 4 hodin od nahlášení takovéto události Global Assistance motocykl uvést zpět do provozu, Global Assistance zajistí a uhradí ubytování klienta, případně oprávněných osob v maximálním počtu uvedeném v technickém průkazu motocyklu, na jednu noc v hotelu kategorie *** a jejich přepravu do daného hotelu. Tuto službu nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo náhradní dopravou.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Finanční hotovost v případě nouze »

V případech nouze (vykradení motocyklu, úhrada opravy v servisu, složení kauce na policii) a to pouze v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, Global Assistance zajistí bezplatné doručení nezbytné hotovosti klientovi, případně oprávněné osobě. (Bezplatné doručení hotovosti je podmíněno složením 100% zálohy v ČR oprávněnou osobou na centrále nebo pobočce Global Assistance.)

ČR - x
EVROPA - org

Vzkaz blízké osobě »

Zanechání vzkazu na telefonním čísle Global Assistance určený pro fyzickou osobu i firmu v ČR. Global Assistance na svůj náklad zajistí neprodlené předání vzkazu.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Dopravní a moto informace »

Klient je oprávněn čerpat základní dopravní a turistické informace prostřednictvím k tomu určené webové prezentace poskytovatele na adrese http://1220.cz.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Tlumočník na telefonu »

Global Assistance na svůj náklad zajistí telefonické tlumočení při jednání s policií nebo orgány veřejné správy, jestliže toto jednání je vyvoláno vznikem nehody, poruchy, nebo krádeží motocyklu. (tlumočení je zajištěno mezi češtinou a francouzštinou, angličtinou, němčinou, maďarštinou nebo rumunštinou.)

ČR - ANO
EVROPA - ANO