PR:CZ_2019-10-SG-NOVINKYMESICE


Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen 'Osobní údaje'), poskytnuté společnosti Internet Mall, a.s., U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 26204967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, (dále jen 'Mall') v souvislosti s mou žádostí o koupi zboží a žádostí o produkt od společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále jen 'HC') nebo získané společností Mall v souvislosti s žádostí o koupi zboží a žádostí o produkt od společnosti HC (dále jen 'Žádost'), a to i od třetích osob, z mého prohlížení či používání webových stránek obsahujících služby společnosti Mall, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře, byly společností Mall předány společnosti HC a byly dále společností HC zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o vybraném produktu podle Žádosti, ověřování sdělených údajů u třetích osob, případně za účelem posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr společností HC. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku, a v případě, že bude na základě Žádosti uzavřena smlouva o úvěru, uděluji souhlas na dobu do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

Dále souhlasím, aby společnost HC sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336, a členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, Osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení Žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou společnosti HC, O2 Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku, a v případě, že bude na základě Žádosti uzavřena smlouva o úvěru, uděluji souhlas na dobu do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

Dále souhlasím, aby společnost HC předala mé osobní údaje v rozsahu rodné číslo a telefonní číslo společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 – Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a následně aby je společnost T- Mobile Czech Republic a.s., samostatně zpracovávala, a to za účelem vytvoření informací o mé platební schopnosti, a tyto poté předala výhradně společnosti HC. Společnost HC je oprávněna předané údaje zpracovávat pouze za účelem posouzení mé Žádosti a hodnocení mé schopnosti splácet úvěr či jiný závazek vůči společnosti HC a pro ochranu práv společnosti HC. Údaje poskytnuté ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nebudou sdíleny s dalšími subjekty. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.

V případě, že do Žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.

Dále souhlasím, že jakýkoliv můj telefonický rozhovor se společností HC může společnost HC nahrávat. Nahraný záznam telefonického rozhovoru může společnost HC uchovávat po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv společnosti HC a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v případě, že bude na základě Žádosti uzavřena smlouva o úvěru, po dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po uplynutí platnosti smlouvy může společnost HC (jako správce mých osobních údajů v záznamu obsažených) záznam využít pouze za účelem ochrany svých práv. Záznam může společnost HC použít zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, kterého budeme společnost HC nebo já účastníkem. Souhlasím, že moje osobní údaje, které jsem společnosti HC sdělil(a) a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, bude společnost HC držet po dobu a za účelem uchovávání a použití záznamu.

Dále souhlasím, aby společnost HC předávala společnosti Mall mé Osobní údaje ve formě informace o zařazení do určitých segmentů dle mého využívání produktu, dle důvěryhodnosti a platební morálky za účelem nabízení dalších služeb a produktů společnosti Mall, a to prostřednictvím telefonu, GSM technologie, sms zpráv, zabezpečených webových stránek a e-mailu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku, a v případě, že bude na základě Žádosti uzavřena smlouva o úvěru, uděluji souhlas na dobu trvání smlouvy o úvěru.

Dále souhlasím, aby společnost Mall předávala společnosti HC mé Osobní údaje, včetně historických údajů o mém nákupním chování, za účelem nabízení dalších služeb a produktů společnosti HC, a to prostřednictvím telefonu, GSM technologie, sms zpráv, zabezpečených webových stránek a e-mailu. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku, a v případě, že bude na základě Žádosti uzavřena smlouva o úvěru, uděluji souhlas na dobu trvání smlouvy o úvěru.

Pro plnění povinností dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude společnost HC uchovávat vaše osobní údaje v případě žádosti o úvěr po dobu 1 roku ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta, a jestliže bude smlouva o úvěru uzavřena, je doba uchování 10 let od roku následujícího po ukončení smlouvy o úvěru.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.