PODMÍNKY ČLENSTVÍ „KÁVOVÝ KLUB“

(dále jen „Podmínky“)

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1
Tyto Podmínky upravují fungování a podmínky členství v „Kávovém klubu“ (dále jen „Klub“) zřízeného pro své zákazníky společností Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 (dále jen „Společnost“).

Článek 2 – Členství v Klubu

2.1
Členem Klubu se může stát každý zákazník Společnosti – spotřebitel, který má registrovaný zákaznický účet na internetovém obchodě Společnosti provozovaném na adrese www.mall.cz, má přihlášený odběr obchodních sdělení a zároveň v rámci klientského centra zaškrtne, že si přeje být členem Klubu.

2.2
Má-li osoba více zákaznických účtů, může se stát členem Klubu pouze u jednoho z účtů. Členství u druhého a každého dalšího účtu nebude aktivováno. Telefonní číslo zákazníka může být propojeno pouze s jedním zákaznickým účtem, u kterého je aktivované členství v Klubu.

2.3
Klub je mailingovým klubem opravňujícím členy čerpat zvláštní nabídky a výhody zasílané Společností pouze členům Klubu. Žádostí o členství v Klubu vyjadřuje zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu nebo SMS v rozsahu informací ohledně Klubu a zboží patřícího do tzv. kávového segmentu. V případě, že zákazník dříve odhlásil odběr obchodních sdělení, tento je ve výše uvedeném rozsahu udělen znovu.

2.4
Slevové poukazy není možné použít na jiném účtu, než na kterém byly obdrženy. Slevové poukazy mohou být uplatněny pouze na zboží, na které jsou určeny.

2.5
Zákazník může členství v Klubu kdykoliv zrušit v rámci klientského centra. V případě zrušení členství v Klubu se zákazník již nemůže opětovně stát členem, a to ani prostřednictvím dalších účtů. Členství v Klubu rovněž zaniká, odvolá-li zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu čl. 2.3 Podmínek jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu.

2.6
Společnost je oprávněna členství v Klubu zákazníkovi zrušit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek ze strany zákazníka.

2.7
O probíhajících akcích pro členy Klubu a dalších výhodách členství v Klubu budou zákazníci informováni prostřednictvím emailu a dále na adrese https://www.mall.cz/vernostni-klub/kava. V případě zvýhodněné nabídky produktů, kterou Společnost členům Klubu poskytuje pod názvem AKCE MĚSÍCE, je možné využít slevový kupón na vybrané produkty. Aktuální nabídku produktů, u nichž je možné tento slevový kupón využít, včetně výše takto poskytované slevy, Společnost vždy zveřejňuje na adrese: https://www.mall.cz/vernostni-klub/kava. Společnost dále členům Klubu poskytuje slevu na první nákup učiněný po vstupu do Klubu, a to v podobě slevového kupónu ve výši 5 %, který je možné uplatnit na produkty s označením „Pro členy Kávového klubu výhodněji“. Slevový kupón v rámci AKCE MĚSÍCE a prvního nákupu lze využít pouze u objednávek, jejichž hodnota nepřesáhne 80.000 Kč včetně DPH. V případě, že má zákazník, který produkty nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, zájem na odběru většího množství produktů ve vyšší hodnotě v rámci AKCE MĚSÍCE či jiných produktů, u nichž jsou poskytovány členům Klubu výhody, má možnost kontaktovat oddělení po firemní zákazníky na e-mailové adrese B2B@mall.cz za účelem jednání o získání individuální slevy.

Článek 3 – Ostatní ustanovení

3.1
Tyto Podmínky jsou účinné od 7. 2. 2018

3.2
Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv Klub zrušit nebo změnit tyto Podmínky. Členové Klubu budou v takovém případě o této skutečnosti informování formou emailu.

3.3
V otázkách těmito Podmínkami přímo neupravených, zejména v otázce zpracování osobních údajů, se použijí obchodní podmínky Společnosti dostupné na https://www.mall.cz/obchodni-podminky.