CZ Sellout


PODMÍNKY ČLENSTVÍ „KÁVOVÝ KLUB“

(dále jen „Podmínky“)

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1
Tyto Podmínky upravují fungování a podmínky členství v „Kávovém klubu“ (dále jen „Klub“) zřízeného pro své zákazníky společností Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 (dále jen „Společnost“).

Článek 2 – Členství v Klubu

2.1
Členem Klubu se může stát každý zákazník Společnosti – spotřebitel, který má registrovaný zákaznický účet na internetovém obchodě Společnosti provozovaném na adrese www.mall.cz, má přihlášený odběr obchodních sdělení a zároveň v rámci klientského centra zaškrtne, že si přeje být členem Klubu.

2.2
Má-li osoba více zákaznických účtů, může se stát členem Klubu pouze u jednoho z účtů. Členství u druhého a každého dalšího účtu nebude aktivováno.

2.3
Klub je mailingovým klubem opravňujícím členy čerpat zvláštní nabídky a výhody zasílané Společností pouze členům Klubu. Žádostí o členství v Klubu vyjadřuje zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu nebo SMS v rozsahu informací ohledně Klubu a zboží patřícího do tzv. kávového segmentu. V případě, že zákazník dříve odhlásil odběr obchodních sdělení, tento je ve výše uvedeném rozsahu udělen znovu.

2.4
Zákazník může členství v Klubu kdykoliv zrušit v rámci klientského centra. V případě zrušení členství v Klubu se zákazník již nemůže opětovně stát členem, a to ani prostřednictvím dalších účtů. Členství v Klubu rovněž zaniká, odvolá-li zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu čl. 2.3 Podmínek jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu.

2.5
Společnost je oprávněna členství v Klubu zákazníkovi zrušit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek ze strany zákazníka.

2.6
O probíhajících akcích pro členy Klubu a dalších výhodách členství v Klubu budou zákazníci informováni prostřednictvím emailu a dále na adrese www.mall.cz/kavovy-klub. Produkty, na které se budou probíhající akce vztahovat, budou označeny speciálním označením „Pro členy kávového klubu výhodněji“.

Článek 3 – Ostatní ustanovení

3.1
Tyto Podmínky jsou účinné od 4. 7. 2017

3.2
Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv Klub zrušit nebo změnit tyto Podmínky. Členové Klubu budou v takovém případě o této skutečnosti informování formou emailu.

3.3
V otázkách těmito Podmínkami přímo neupravených, zejména v otázce zpracování osobních údajů, se použijí obchodní podmínky Společnosti dostupné na https://www.mall.cz/obchodni-podminky.