10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 8614104

Predator Vapo Junior 90 ml

Predator Vapo Junior 90 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
PREDATOR Vapo Junior 90 ml je vysoce účinný repelentní přípravek ve spreji. Vysoce efektivní, jemně parfemovaný suchý repelent využijete proti létajícímu hmyzu.
Celý popis
Produkt se již neprodává
99 Kč
Zboží od: MALL
99 Kč
Jiní prodejci
S novou kartou za

Popis

PREDATOR Vapo Junior 90 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Vysoce účinný
  • Jemně parfemovaný
  • Proti létajícímu hmyzu
  • Ve spreji
  • Obsah účinné látky: IR 3535 15 %, tj. 150 g / kg. Obsahuje Menthol – přírodní antiseptikum s chladivým účinkem


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Obsah účinné látky: IR 3535 15 %, tj. 150 g / kg. Obsahuje Menthol – přírodní antiseptikum s chladivým účinkem.
Objem/obsah/hmotnost: 90 ml
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky, GHS07 Dráždivé látky
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nevyžaduje se

Technické parametry

Aplikace Spreje
Působení Proti létajícímu hmyzu

Odkazy