10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Argali odšeďovač dřeva, 1 l

Argali odšeďovač dřeva, 1 l

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Hluboko pronikající čistící koncentrát na bázi kyseliny šťavelové určený pro vyčištění silně zašedlého nebo zvětralého dřeva. Vhodný na zašedlá terasová prkna a zahradní nábytek. Obnovuje původní podobu nezvětralého dřeva. Ideální základní očištění zvětralého dřeva před nátěrem olejem na dřevo. Celý popis
593 Kč
Zboží od: Argali s.r.o.
593 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

7.12.2023 na výdejním místě
7.12.2023 - 8.12.2023 na vaší adrese

Popis

Čistící látka na bázi vody na obnovu starého dřeva v exteriéru. Do hloubky působící čistící koncentrát, který obnovuje původní podobu zvětralého zašedlého dřeva v exteriéru. Přirozený barevný tón dřeva bude opět viditelný. Na všechny druhy měkkého a tvrdého dřeva ve venkovním prostoru, např. staré terasy a zašedlý zahradní nábytek. Ideální základní očištění zvětralého dřeva před následným nátěrem olejem na dřevo. 

Balení 1 l vystačí na 8–12 m2.

Vlastnosti:

• snadná aplikace

• nezapáchá

• vodou ředitelný

• dobré čištění a odstranění zašednutí díky účinku kyseliny šťavelové

• odstraňuje skvrny od rzi


Identifikace nebezpečí

Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 ; H318 – Vážné poškození očí/podráždění očí : Kategorie 1 ; Způsobuje vážné poškození očí.

Postup klasifikace

Metoda výpočtu.  

Signální slovo

Nebezpečí 

Standardní věty

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 


Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO/lékaře/…

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachovaní.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


Technický list, Bezpečnostní list