Kukident Tablety na čištění protéz 104ks (Německo)
139 Kč

VAROVÁNÍ: Při požití zdraví škodlivý. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou radu/pomoc.

Výrobce zubních potřeb.

Výrobce zubních potřeb.