10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Predator Junior 150 ml

Predator Junior 150 ml

Akce
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Repelent je určený pro děti od 3 měsíců a osoby s přecitlivělou pokožkou. Predátor Junior 150 ml obsahuje koncentrovanou látku IR 3535 s příměsí minerálních olejů, vitaminů, UV filtru a jemného parfému. Spolehlivě a účinně ochrání vaše dítě nejen před hmyzem, ale i proti škodlivému slunečnímu záření.
Celý popis
Produkt se již neprodává
165 Kč
Zboží od: MALL
165 Kč
Nízká cena ověřena
Platí do 26.5.2024 nebo do vyprodání
Jiní prodejci
S novou kartou za

Popis

Predátor Junior 150 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Doba účinnosti až 12 hodin
  • Testováno Státním zdravotním ústavem Praha
  • Pro děti od 3 měsíců
  • Vhodné i pro osoby s přecitlivělou pokožkou
  • S příměsí minerálních olejů, vitaminů, UV filtru a jemného parfému
  • Účinná ochrana před hmyzem
  • Speciální 360° ventil pro pohodlnou aplikaci při jakémkoli natočení spreje
  • Před použitím důkladně protřepejte – aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm na pokožku a oděv, při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Obsah účinné látky: IR 3535 15 %, tj. 150 g / kg. Obsahuje Menthol – přírodní antiseptikum s chladivým účinkem.
Objem/obsah/hmotnost: 0,15 l
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky
Signální slovo: Nevyžaduje se
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nevyžaduje se

Technické parametry

Aplikace spreje
Působení proti komárům
Objem 150 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list