Pravidla soutěže

1. Rozsah soutěže


1.1.Soutěž “Přeměna zahrady/dílny/kuchyně/obýváku” (dále jen „soutěž“) vyhlašuje organizátor s cílem vybrat na Facebooku fanouška, kterému následně vybaví a upraví zahradu/dílnu/kuchyň/obývák.
1.2. Tyto podmínky („pravidla soutěže“) stanovují práva a povinnosti účastníků soutěže organizované firmou Internet Mall,a. s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 26204967, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8501 (dále jen „organizátor“). Zapojením se do soutěže účastníci vyslovují souhlas s pravidly soutěže.

2. Obecné podmínky


2.1. Soutěž je vypsána pro občany s korespondenční adresou v České republice (dále jen „účastník“).
2.2. Výsledky soutěže budou uveřejněny na oficiálním facebookovém profilu MALL.cz a výhercům oznámeny telefonicky a přes email.
2.3. Facebook není organizátorem ani spolu-organizátorem soutěže.
2.4. Ceny do soutěže věnuje organizátor a jeho partneři. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat vítězného účastníka (dále jen „výherce“) soutěže a udělit mu cenu dle svého uvážení. Cenu pro vítěze nelze nárokovat zákonnými prostředky; nejsou k dispozici alternativní ceny.
2.5. Rozsah přeměny a úpravy bude specifikován na výherním místě, podle jeho dispozic.

3. Zásady soutěže


3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) je každá osoba nad 18 let, která splní úkol, který bude oznámen na facebookové stránce Mall.cz a zadán na webových stránkách Mall.cz od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017.


3.2. Splněným úkolem se rozumí zaslání fotky jedné části domova, kterou chce účastník přeměnit. A to buď zahrady, dílny, kuchyně nebo obývacího pokoje.
3.3. Porota bude vybírat ze zaslaných fotek a dle svého uvážení vybere jednoho výherce v každé kategorii.
3.4. Pokud účastník nesplní úkol podle zadání, nebude do soutěže zařazen.
3.5. Hlavní ceny, kterými jsou přeměny zahrady/dílny/kuchyně/obýváku bude udělena čtyřem hlavním výhercům. Pro každou kategorii bude vybrán jeden výherce.
3.6. Po vyhlášení výsledků soutěže budou účastníci kontaktováni na přímo emailem nebo na telefonních číslech.
3.7. Organizátor, členové poroty a případní další partneři NENESOU odpovědnost za: (i) vzniklé výdaje, ztráty či odpovědnost účastníků soutěže v souvislosti se soutěží; (ii) ztrátu týkající se očekávaného zisku účastníka.
3.8. Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že na výherní akci bude pořízené video, které bude dále využíváno k marketingovým a komerčním účelům bez jakýchkoliv omezení a bez nároků na odměnu či jinou platbu ze strany organizátora či zástupce organizátora.

4. Závěrečná ustanovení


4.1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.
4.2. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutím osobních údajů vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a adresu bydliště účastníka oceněného v soutěži cenou a dále je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje účastníků za účelem obchodních a marketingových sdělení, a to i třetích stran.
4. 3. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
4.4. Této soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci pořadatele soutěže, jejich rodinní příslušníci ani osoby blízké (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), ani žádný z partnerů projektu, uvedených v jakékoli komunikaci související s touto soutěží, včetně zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a osob blízkých. Žádná z osob uvedených v tomto odstavci v žádném případě nemá nárok na získání ceny.
4.5. Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi pořadatelem a účastníkem během trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit občanským zákoníkem a dalšími všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Případné spory z těchto právních vztahů lze předložit k rozhodnutí soudu České republiky.
4.5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto soutěž a tyto podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu vynaložených nákladů. Podmínky této soutěže nabývají účinnosti dne 1. září 2017.