Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMAsmart image price
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 813795

Bohatá zahrada Podzimní trávníkové hnojivo 10kg

Bohatá zahrada Podzimní trávníkové hnojivo 10kg

Granulované hnojivo na trávníky obsahuje základní živiny dusík, fosfor a zejména draslík, který zabezpečí trávníku vysokou odolnost proti vymrzání a napadení houbovými chorobami. Celý popis
407 Kč
Zboží od: MALL
407 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Získejte možnost vrácení zboží do 2 měsíců po nákupu

Získejte možnost vrácení nepoškozeného zboží do 2 měsíců po nákupu. Pro získání více informací o službě přejděte do sekce „Vše o nákupu“.

Popis

Všeobecné vlastnosti:

 • Toto hnojivo je vhodné zejména k použití v podzimním období k vyživování všech typů trávníků, sportovních i okrasných.
 • Důležité je po aplikaci hnojiva pravidelně a často zavlažovat.
 • Třída a kategorie bezpečnosti – Eye Dam. 1; H318
 • Výstražné symboly a signální slova – GHS05 – Korozivní a žíravé látky, Nebezpečí
 • Bezpečnostní pokyny – P101, P102, P280, P305+P351+P338, P310

Hnojivo obsahuje:

 • 7% N
 • 7% P2O5
 • 15% K2O
 • 12% S
 • B
 • Zn
 • Ca

Bezpečnostní pokyny

 • Předlékařská první pomoc, návod
P101 P102 P264 P270 P280 P305+P351+P338 P310 P301 + P312 P330 P302 + P352 P332+P313 P501
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.