CZ gant


Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Proč byste se měli stresovat nečekanými výdaji v případě, že se vaší nové „hračce“ nebo spotřebiči něco stane, když si je můžete pojistit? Stačí si pojištění jednoduše přihodit do košíku. Přesto, že se o své zařízení pečlivě staráte, nikdy nevíte, kdy se vám může náhodně poničit, nebo vám ho někdo ukradne.

„Přesto, že se o svá zařízení pečlivě staráte, nikdy nevíte, kdy se vám může při pádu rozbít, namočit, nebo vám ho někdo ukradne.”

Chci si pojistit zakoupené zboží, co mám udělat?

U produktů, které lze pojistit, je tato možnost zobrazená. Na stránce s detailem všech vašich vybraných produktů v košíku si můžete vybrat, zda chcete pojištění na jeden nebo dva roky. Košík se vám automaticky přepočítá.

Co mi pojištění kryje?

Zničení nebo poškození věci způsobené náhlým a neočekávaným působením zevních sil, které vylučuje nebo omezuje funkčnost věci. Za nahodilé poškození věci se nepovažuje vada, na níž se vztahuje zákonná záruka prodejce.

To jsou škody vzniklé například

 • Náhlým a nečekaným pádem – škoda vzniklá při uklouznutí pojištěného na ledě, srážkou pojištěného s kolemjdoucím, zakopnutím pojištěného o překážku nebo utržením ucha kabelky s uloženým přístrojem a jejím pádem na zem.
 • Působením vody – zmoknutím nebo politím nešlo-li mu zabránit či jej očekávat.
 • Dalším mechanickým poškozením – poničení konektoru v důsledku vytržení nabíjecího kabelu při zakopnutí, poškození telefonu při autonehodě.
 • Krádeží přístroje – např. kapesní krádeží, nebo vloupáním do zamčené domácnosti.
 • Loupeží – např. odejmutí telefonu při násilném přepadení.

Vždy ale musí jít o nahodilou událost, které nešlo nijak zabránit a ani ji očekávat i přes vaše obezřetné jednání.

Co není pojistnou událostí?

 • Poškození zařízení, kterému klient mohl předejít (namočení telefonu při plavání nebo jeho utopení v koupelně...)
 • Pády bez zjevné vnější příčiny (prostě mi to spadlo z ruky...)
 • Poškození zařízení způsobené dítětem do věku 7 let nebo domácím zvířetem (rozkousání tabletu psem...)
 • Tzv. záruční opravy (poškození, na které se vztahuje záruka...)
 • Poškrábání nebo povrchové poškození přístroje (které nemá vliv na funkčnost přístroje a ten tak může dál fungovat...)
 • Poškození následkem nedodržení instrukcí v manuálu nebo návodu na použití nebo nesprávnou instalací (vložení jiného paměťového média do zařízení, než je povoleno v návodu...)
 • Úmyslné poškození (Už mě ten telefon štval...)
 • Odcizení přístroje v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání (například zanechání telefonu bez dozoru na volně přístupném místě...)
 • A dále se pojistná ochrana nevztahuje na případy opravy zařízení mimo stanovená servisní střediska (Kamarád říkal, že to umí...)

V rámci nároku na vznik pojistného plnění je tedy důležité/nezbytné se o své zařízení řádně starat a předcházet možným situacím, kdy může dojít k poškození. Úplné znění pojistných podmínek včetně znění výluk naleznete na konci této stránky.

Jak nahlásím pojistnou událost?

Proces hlášení pojistné události je jednoduchý a rychlý, stačí se obrátit na linku 234 240 420 (pracovní dny v čase 8.00 - 18.00).

Jsou nějaká omezení pojistného plnění?

Pojišťovna zaplatí opravu až do výše časové ceny zboží max. 1× za rok. V případě krádeže a neopravitelného poškození zboží dostanete vyplacenu časovou cenu. V obou případech uplatňujeme spoluúčast ve výši 500 Kč u zboží, které stojí do 10 000 Kč, a 1 000 Kč u zboží, které stojí 10 000 Kč a víc.

Co je to časová cena zboží?

Časová cena zohledňuje opotřebení zboží z hlediska času a vypočítá se jako kupní cena snížená o 3 % za každý započatý měsíc od nákupu v případě mobilů a tabletů, a o 2 % v případě nákupu ostatního pojistitelného zboží.

Jak prokážu, že mám zboží pojištěné?

Po zaplacení poplatku za pojištění vám e-mailem pošleme certifikát o pojištění, navíc na faktuře máte pojištění uvedené jako samostatnou položku.

Dostanu peníze zpět, když si koupím zboží s pojištěním a pak ho vrátím?

Ano, částku, kterou jste zaplatili za pojištění, vám vrátíme.

Další otázky?

Všechny potřebné informace rychle zjistíte na lince 234 240 420 (pracovní dny v čase 8.00 - 18.00).

Základní informace o pojištění

 • Pojištění nahodilého poškození a odcizení věci vám poskytujeme ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. a pojišťovacím makléřem INSIA a.s.
 • Pojištění se řídí pojistnými podmínkami platnými ke dni přistoupení k pojištění (viz níže).
 • Vztahuje se na vybranou elektroniku a spotřebiče v hodnotě od 3 000 Kč do 200 000 Kč.
 • Nabídka se vztahuje pouze na fyzické osoby - spotřebitele, mimo rámec jejich podnikání nebo samostatného výkonu povolání (OSVČ).
 • Zboží lze pojistit na 1 nebo 2 roky.
 • Výše poplatku za pojištění se stanoví v závislosti na kupní ceně zboží a délce pojistné doby – konkrétní výši poplatku zjistíte přímo v nabídce pojištění ke konkrétnímu zboží.
 • Pojistné plnění v případě pojistné události nahodilého poškození:
  • oprava poškozeného zboží až do výše časové ceny,
  • není-li oprava možná, vyplacení časové ceny,
 • Pojistné plnění v případě pojistné události odcizení:
  • vyplacení časové ceny.
 • V případě vyplacení pojistného plnění, s výjimkou opravy, přechází vlastnické právo k poškozenému nebo odcizenému zboží na pojistitele.
 • Pojištění se vztahuje pouze na území České republiky.