Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1144825

Savo Víceúčelový dezinfekční sprej bez chloru 3 x 700 ml

Savo Víceúčelový dezinfekční sprej bez chloru 3 x 700 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji bez chloru je vhodný na omyvatelné povrchy v celé domácnosti. Přípravek příjemně voní. Jeho bezoplachové složení čistí a zároveň dezinfikuje různé povrchy v koupelně a kuchyni. Přípravek je vhodný i na kovové povrchy. Zároveň pomáhá odstraňovat alergeny. Obsahuje 3 ks.
Celý popis
308 Kč
146,67 Kč/l
Zboží od: MALL
308 Kč
146,67 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Savo Víceúčelový dezinfekční sprej bez chloru
Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji bez chloru je ideální na odstranění vodního kamene a každodenního znečištění ve vaší koupelně. Přípravek příjemně voní. Navíc odstraňuje až 99,99 % bakterií. Přípravek je vhodný na čištění a dezinfekci všech omyvatelných povrchů ve vaší koupelně. Zároveň pomáhá odstraňovat alergeny (*způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky). 

  • Dezinfikuje bez chloru.
  • Likviduje 99,9 % bakterií.
  • Příjemná vůně.
  • Odstraňuje alergeny (způsobené prachem, pylem, přítomností domácích zvířat).
  • Ideální pro domácnosti s domácími mazlíčky.
  • Univerzální použití.
  • Balení obsahuje 3 × 700 ml.


Tradiční česká značka Savo přináší kompletní portfolio čisticích přípravků pro domácnost. Savo, řeší téměř každý problém v domácnosti.


Dráždivé látky

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Nastříkejte rovnoměrně na čištěný povrch a setřete vlhkým hadříkem. Pro zajištění antibakteriálního a virucidního účinku nechte působit 5 minut. V případě silného znečištění nechte působit 15 minut.
Distributor: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Složení: Dezinfekční látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy 0,75 g/100 g, Méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany, parfum
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Eye Dam./Irrit. 2 H319
  • Aquatic Chronic 3 H412
Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Dodatečné informace: Upozornění: Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Pokud jste na povrch použili jiný přípravek, opláchněte jej, než použijete tento přípravek.
Ke stažení:
Bezpečnostní list