10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1144425

Cif Ultrafast Kuchyň čistící sprej 2 x 750 ml + Ultrafast Koupelna 750 ml

Cif Ultrafast Kuchyň čistící sprej 2 x 750 ml + Ultrafast Koupelna 750 ml

Výhodný set 3 čističů značky Cif. Cif Kuchyň účinně odstraňuje nečistoty v kuchyni. Nastříkejte, setřete a je to hotové. Cif Koupelna Ultrafast čisticí sprej rychle odstraňuje běžné nečistoty v koupelně a přitom zanechává povrchy zářivé. Celý popis
275 Kč
122,22 Kč/l
Zboží od: MALL
275 Kč
122,22 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za
Miliony produktů za ještě lepší ceny najdete na Allegro

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Set čističů Cif Ultrafast

  • Balení obsahuje 2 × 750 ml Cif Ultrafast kuchyň, 1 × 750 ml Cif Ultrafast koupelna.

Cif Ultrafast kuchyň

  • Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v kuchyni.
  • Objem 750 ml.

Cif Ultrafast koupelna

  • Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně.
  • Objem 750 ml.


Dráždivé látky

Návod k použití: K odstranění odolné špíny nechte přípravek působit jednu minutu, poté setřete.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Maďarsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Složení: Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool + méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Phenoxyethanol, Limonene
Předlékařská první pomoc: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou
Třída a kategorie nebezpečnosti: Eye Dam./Irrit. 2 H319
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 P337+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Značka Cif byla poprvé uvedena na trh v roce 1967 ve Francii, a to v podobě Cif krémů, které pro Vás vyrábíme dodnes. Úspěšný koncept se poté rozšířil nejen přes celou Evropu, ale také do zbytku světa a portfolio Cif se rozrostlo natolik, že dokáže vyčistit téměř každý povrch v domácnosti. Použitím přípravků Cif zanecháte čištěné povrchy krásně zářivé a Vaše domácnost rázem ožije.