Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMAsmart image price
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1717176

Domestos na vodní kámen Lime 12x 750 ml

Domestos na vodní kámen Lime 12x 750 ml

Odstraňovač vodního kamene Domestos Lime v balení 12× 750 ml se postará o čistou a svěží toaletu. Rychle odstraňuje vodní kámen a to i pod hladinou vody. Značka Domestos je expertem na hygienickou čistotu a likvidaci bakterií, virů i plísní. Celý popis
549 Kč
61 Kč/l
Zboží od: MALL
549 Kč
61 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
31.1.2023 na vaší adrese

Popis

Domestos na vodní kámen Lime 12× 750 ml

Vlastnosti

  • Rychle odstraňuje vodní kámen
  • Extra husté složení
  • Účinkuje i pod vodní hladinou
  • Zabíjí viry, plísně a všechny známé druhy bakterií
  • Svěží vůně a čistota toaletní mísy po každém spláchnutí

Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Aplikujte na povrch toaletní mísy a nechtě působit.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Maďarsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Složení: Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g,Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum
Předlékařská první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P405 Skladujte uzamčené.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky WC
Dezinfekce Ano
Na nádobí Ne
Objem 9 l
Počet kusů v balení 12 KS