10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1087250

Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok 9 x 55 g

Domestos Power 5 Ocean tuhý WC blok 9 x 55 g

Tuhý WC blok Domestos Power 5 poskytuje Vaší toaletě komplexní péči. Zabraňuje tvorbě vodního kamene, zaručuje čistý povrch toaletní mísy, zanechává hygienickou čistotu a dlouhotrvající svěží vůni při každém spláchnutí. Celý popis
447 Kč
49,67 Kč/ks
Zboží od: MALL
447 Kč
49,67 Kč/ks
Získejte dopravu ZDARMA se
Poslední kus
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Power 5 Ocean tuhý WC blok

  • Bohatá pěna.
  • Prevence před vodním kamenem.
  • Dlouhotrvající svěžest.
  • Viditelný lesk.
  • Hygienická čistota.
  • Zabíjí všechny známé druhy bakterií.

Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše. Po použití si opláchněte ruce.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Polsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Složení: 30% a více aniontové povrchově aktivní látky,Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,Parfum,Aromatické uhlovodíky,Fosforečnany,Limonene,Linalool,Citral
Předlékařská první pomoc: Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží nebo očima vyplachujte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Skin Corr./Irrit. 2 H315
  • Eye Dam./Irrit. 1 H318
  • Aquatic Chronic 3 H412
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obsah/obal.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Domestos pomáhá udržovat domácnosti po celém světě v čistotě již od roku 1929. Během této doby se značka Domestos stala známým odborníkem na hygienickou čistotu a expertem v likvidaci bakterií, virů a plísní.