Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 6255199

Domestos Power Fresh Lime Fresh WC gel 12x 700ml

Domestos Power Fresh Lime Fresh WC gel 12x 700ml

Power Fresh Lime Fresh WC gel 12× 700ml je expertem na hygienickou čistotu. Likviduje bakterie, viry a plísně. Uvolňuje svěží vůní a pomáhá udržet vaši domácnost v čistotě. Celý popis
541 Kč
64,40 Kč/l
Zboží od: MALL
541 Kč
64,40 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Domestos Power Fresh Lime Fresh WC gel 12× 700ml

Vlastnosti

  • Zničí 99,9% bakteríí
  • Svěží vůně limetky
  • Pro čistou domácnost
  • 12 × 700ml

Korozivní a žíravé látky

Návod k použití: Aplikujte na povrch toaletní mísy a nechte působit.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Maďarsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, parfum.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Met. Corr. 1 H290
  • Skin Corr./Irrit. 1 H314
  • Aquatic Chronic 3 H412
Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Objem 700 ml
Počet ks v balení 12