Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1144606

Domestos Total Hygiene Lime Fresh WC gel 3x 700 ml

Domestos Total Hygiene Lime Fresh WC gel 3x 700 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou! Obsahuje 3 ks.
Celý popis
191 Kč
90,95 Kč/l
Zboží od: MALL
191 Kč
90,95 Kč/l
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Domestos Total Hygiene Lime Fresh

  • Dezinfekční prostředek, WC gel.
  • Odstraňuje vodní kámen.
  • Dlouhotrvající svěžest.
  • Viditelný lesk.
  • Hygienická čistota.
  • Odstraňuje 99,9% známých bakterií.

Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou!
Korozivní a žíravé látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Maďarsko
Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Distributor: Espace velkoobchod drogerie s.r.o.
Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, parfum.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Skin Corr./Irrit. 1 H314
  • Met. Corr. 1 H290
  • Aquatic Chronic 2 H411
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310 +P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal.
Ke stažení:
Bezpečnostní list


Domestos pomáhá udržovat domácnosti po celém světě v čistotě již od roku 1929. Během této doby se značka Domestos stala známým odborníkem na hygienickou čistotu a expertem v likvidaci bakterií, virů a plísní.