10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 870847

Bohatá zahrada Hnojivo na jehličnany, 10 kg (23720062)

Bohatá zahrada Hnojivo na jehličnany, 10 kg (23720062)

Hnojivo na jehličnany a jiné okrasné dřeviny určené k celoroční výživě. Hodí se pro všechny druhy jehličnanů i listnatých stromů a keřů. Celý popis
419 Kč
Zboží od: MALL
419 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Obsah jednotlivých složek:

  • Dusík: 6% (N)
  • Fosfor: 5% (P2O5)
  • Draslík: 8% (K2O)
  • Hořčík: 2% (MgO)

Všeobecné vlastnosti:

  • Hnojivo na jehličnany a jiné okrasné dřeviny je určené k celoroční výživě.
  • Hodí se pro všechny druhy jehličnanů (thújí, cypřišků, borovic, smrků atd.), ale také všech druhů listnatých stromů a keřů.
  • Třída a kategorie bezpečnosti – Eye Dam. 1; H318
  • Výstražné symboly a signální slova – GHS05 – Korozivní a žíravé látky, Nebezpečí
  • Bezpečnostní pokyny – P101, P102, P280, P305+P351+P338, P310, P301 + P312

Bezpečnostní pokyny

  • Předlékařská první pomoc, návod
P101 P102 P264 P270 P280 P305+P351+P338 P310 P301 + P312 P330 P302 + P352 P332+P313 P501
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.