Druchema Texba Bella zesilovač praní 40g

Druchema Texba Bella zesilovač praní 40g

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Rozsah použití: přípravek je určen pro bílé a barevné prádlo při teplotách praní 40 – 90°C. Zesiluje účinek pracích prostředků. Odstraňuje těžko vypr… Celý popis
20 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.

Momentálně nedostupné

Zboží partnera FROS - velkoobchod drogerie, pracovní oděvy

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 4230570

Popis

Rozsah použití: přípravek je určen pro bílé a barevné prádlo při teplotách praní 40 – 90°C. Zesiluje účinek pracích prostředků. Odstraňuje těžko vypratelné skvrny od ovoce, trávy, vína, krve, čaje, kečupu, špenátu, omáček apod. Účinně působí proti žloutnutí nebo šednutí bílého prádla. Oživuje barvy. Neobsahuje fosfáty ani chlor.

Návod k použití:

Pro zesílení účinku pracích prostředků: do pračky s náplní 4–5 kg prádla přidejte k dávce pracího prostředku celý obsah sáčku na hlavní praní. Teplota praní se řídí doporučením výrobce textilie.
Pro odstranění skvrn: skvrnu navlhčete, posypte práškem a nechte působit (dle stupně znečištění 15 až 60 minut). Prádlo vyperte standardním způsobem.
Pro praní silně znečištěného prádla: prádlo namočte přímo do roztoku přípravku (dle stupně zašpinění 30 minut až několik hodin). Roztok připravte rozpuštěním 1 polévkové lžíce přípravku ve 2 l vody. Prádlo vyperte standardním způsobem.

 

 

 

 

 

 

První pomoc: Při styku s kůží – okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Složení: 30 % a více zeolitu, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % bělicího činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a jejích solí. NEBEZPEČÍ Obsahuje dodecylbenzensulfonan sodný, peroxodisíran disodný. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele nebezpečných odpadů.