Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1194645

DIFFUSIL Repelent Basic 2x 100 ml

DIFFUSIL Repelent Basic 2x 100 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Repelentní sprej na odpuzování komárů. Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus). Účinnost přípravku trvá 3 až 5 hodin nebo do umytí. Objem 2 × 100 ml.
Celý popis
Produkt se již neprodává
213 Kč
Zboží od: MALL
213 Kč
S novou kartou za

Popis

DIFFUSIL Repelent Basic 2× 100 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Repelentní sprej na odpuzování komárů
  • Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus)
  • Účinnost přípravku trvá 3 až 5 hodin nebo do umytí
  • Balení obsahuje 2 × 100 ml


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Návod pro použití: Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma, 15–20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem, po dobu 1 sekundy, na odhalenou pokožku v těchto oblastech: Dospělí: *Obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel. Děti starší 2 let včetně: *Obličej, krk, horní část chodidel. *Při použití na obličej: Nastříkejte do dlaní dospělého a poté rozetřete po obličeji dospělého nebo dítěte. Vyhněte se očím a ústům. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Neaplikujte vícekrát než 2× za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.
Skladování: 5–25°C
Vyrobeno: Polsko
Výrobce / distributor: SC Johnson
Složení: Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134–62–3) 15,017 % (150,17 g/kg), další složení na etiketě neuvádíme
Objem/obsah/hmotnost: 2×100ml
Předlékařská první pomoc: Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02 Hořlavé látky, Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol. Podráždění očí Kategorie 2A Způsobuje vážné podráždění očí.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): (H222) Extrémně hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Technické parametry

Aplikace Spreje
Působení proti lezoucímu hmyzu
Objem 2×100 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list