Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1157096

Predator 16% XXL 300 ml

Predator 16% XXL 300 ml

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Predator s kódem 24MDW6CZ2 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý repelent pro děti od 2 let a osoby s citlivou pokožkou.Doba účinnosti minimálně 5 hodin. Testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů SZÚ Praha. Objem 300 ml.
Celý popis
Produkt je momentálně nedostupný.
183 Kč s kódem
24MDW6CZ2
229 Kč
Zboží od: MALL
229 Kč
183 Kč s kódem
24MDW6CZ2
Jiní prodejci
S novou kartou za

Popis

Predátor 16% XXL 300 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý repelent pro děti od 2 let a osoby s citlivou pokožkou
  • Doba účinnosti minimálně 5 hodin.
  • Testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů SZÚ Praha
  • Účinná látka: DEET 16 %
  • Speciální 360° ventil – pohodlná aplikace při jakémkoli natočení
  • Objem 300 ml


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Účinná látka: N,N-dyethyl-meta-toluamide (CAS:134–62–3,EC 205–149–7) 160g/kg.
Objem/obsah/hmotnost: 0,16 l
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky
Signální slovo: Nevyžaduje se
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nevyžaduje se

Technické parametry

Aplikace spreje
Působení proti létajícímu hmyzu
Objem 300 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list