Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 8632609

Predator GREEN LANDER BOV sprej, 150 ml

Predator GREEN LANDER BOV sprej, 150 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
PREDATOR GREEN LANDER BOV sprej, 150 je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic – citronennal, citronellol, eucalyptol, linalol a limonene. Účinkuje proti řadě savého hmyzu a členovců.
Celý popis
Produkt se již neprodává
199 Kč
Zboží od: MALL
199 Kč
S novou kartou za

Popis

PREDATOR 3D GREEN LANDER BOV sprej, 150 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Aerosolové provedení
  • Na bázi přírodních esenciálních silic
  • Provedení ve spreji
  • Účinná látka: Eucalyptus citriodora (CAS: 1245629–80–4, ES: 800–429–0) 300 g/kg


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic -citronennal, citronellol, eucalyptol, linalol a limonene. Účinná látka: Eucalyptus citriodora (CAS: 1245629–80–4, ES: 800–429–0) 300 g/kg. Přirozeně se vyskytující účinná látka pro použití v repelentech proti hmyzu, účinná proti řadě savého hmyzu a členovců
Objem/obsah/hmotnost: 150 ml
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky, GHS07 dráždivé látky
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P261Zamezte vdechování aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad/ prázdný obal odevzdejte do sběru.

Technické parametry

Aplikace Spreje
Působení Proti létajícímu hmyzu
Objem 150 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list