10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1157005

Predator Outdoor impregnace 200 ml

Predator Outdoor impregnace 200 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Repelent 3 v 1 – voděodolný, odpuzující a hubící účinek. Insekticidní repelent určený k impregnaci oděvu, obuvi, stanů, spacích vaků, moskytiér, závěsů apod. Nesnižuje propustnost vodních par = vhodný pro materiály s funkční membránou typu Goretex, Sympatex, Klimatex apod.
Celý popis
239 Kč
Zboží od: MALL
239 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Jiní prodejci
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Predátor Outdoor impregnace 200 ml

Vlastnosti

 • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
 • Doba účinnosti až 12 hodin
 • Repelent 3 v 1 – voděodolný, odpuzující a hubící účinek.
 • Insekticidní repelent určený k impregnaci oděvu, obuvi, stanů, spacích vaků, moskytiér, závěsů apod.
 • Nesnižuje propustnost vodních par = vhodný pro materiály s funkční membránou typu Goretex, Sympatex, Klimatex apod.
 • Odpuzuje, paralyzuje a hubí komáry, klíšťata, mouchy, muchničky, ovády, tiplíky a další hmyz.
 • Díky jedinečné kombinaci látek Vám poskytne efektivní ochranu po dobu 28 dní.
 • Určen k dlouhodobé ochraně v extrémních podmínkách.
 • Účinná látka: DEET 24,9 %, Permethrin 1 %.
 • Speciální 360° ventil – pohodlná aplikace při jakémkoli natočení.
 • Objem 200 ml.


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Používejte biocidy bezpečně! Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Skladování: Skladujte v originálních obalech, v suchých a dobře větraných prostorách k tomu určených, chráněných před mrazem, povětrnostními vlivy, slunečním zářením, při běžných teplotách.
Vyrobeno: ČR
Výrobce / distributor: Leroy Cosmetic s.r.o. / VITAR, s.r.o.
Složení: Účinná látka: N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (CAS: 134–62–3, ES: 205–149–7) 249 g/kg, Permethrin(CAS:52645–53–1,ES:258–067–9)5g/kg, Eucalyptus citriodora oil(CAS:1245629–80–4) 1g/kg. Obsahuje: butylacetát, benzinová frakce, (hnací plyn) propan, butan.
Objem/obsah/hmotnost: 0,2 l
Předlékařská první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedené na dně nádoby.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02/2 Hořlavé látky
Signální slovo: Nevyžaduje se
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nevyžaduje se

Technické parametry

Aplikace spreje
Působení proti létajícímu hmyzu
Objem 200 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list