Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 903246

Raid sprej proti lezoucímu hmyzu 2x400 ml

Raid sprej proti lezoucímu hmyzu 2x400 ml

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Raid s kódem 24MDW6CZ9 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Raid proti lezoucímu hmyzu s vylepšenou recepturou 3v1 účinně hubí mravence, šváby včetně jejich vajíček a další. Lze jej použít i jako preventivní postřik, který je účinný až 4 týdny.
Celý popis
167 Kč s kódem
24MDW6CZ9
209 Kč
Zboží od: MALL
209 Kč
167 Kč s kódem
24MDW6CZ9
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

logo

Raid sprej proti lezoucímu hmyzu

  • Balení obsahuje 2× sprej po 400 ml.
  • Vhodný pro okamžité vyhubení hmyzu, i jako preventivní postřik.
  • V obou případech vydrží ošetřený prostor chráněný až 4 týdny.

Složení: petroleum, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, propan, isobutan, izopropylalkohol, imiprothrin, cypermethrin


Hořlavé látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Před použitím protřepejte. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze, namiřte na místo postřiku a stiskněte. Aplikujte přímo na hmyz nebo místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolí kuchyňské linky, odpadkových košů, oken, dveří a prasklin. Pro dlouhodobou účinnost aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skrytá místa, štěrbiny ve zdi a veškeré otvory dveří a oken. Stříkejte ze vzdálenosti 1 metr (cca 5 sec/délkový metr). Nestříkejte na tapety. Vyvětrejte prostor 15 minut po nastříkání. Opakujte aplikaci po každém umytí daného místa.
Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.
Vyrobeno: Nizozemsko
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku.
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.
  • Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Dodatečné informace: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Ke stažení:
Bezpečnostní list