Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1294317

LINTEO Vlhčené ubrousky do kuchyně 4 × 40 ks

LINTEO Vlhčené ubrousky do kuchyně 4 × 40 ks

Ubrousky, které oceníte při rychlé údržbě vaší kuchyňské linky. Výhodné 4 balení po 40 kusech. Celý popis
120 Kč
0,75 Kč/ks
Zboží od: MALL
120 Kč
0,75 Kč/ks
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
24.6.2024 na vaší adrese

Popis

LINTEO Vlhčené ubrousky do kuchyně 4 × 40 ks

Vlastnosti

  • 4 balení po 40 ks
  • Vhodné pro rychlé udržování čistoty ve vaší kuchyni


Návod k použití: Odstraňují mastnotu a zaschlé nečistoty, profesionální lesk bez zanechávání šmouh. Rychlé a snadné čištění ploch nejen v kuchyni. Nepoužívejte pro osobní hygienu. Před použitím nejprve doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě. Nepožívejte.
Skladování: Uchovejte mimo dosah dětí. Po použití balení důkladně uzavřete. Skladujte v suchu, chraňte před sluncem.
Vyrobeno: Turecko
Výrobce/distributor: Melitrade a.s.
Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% kationtové povrchově aktivní látky, parfém, phenoxyethanol, potassium sorbate
Předlékařská první pomoc:

Vdechnutí: Zajistěte dostatečné větrání.

Styk s kůží: Při použití v souladu s pokyny nejsou žádné nepříznivé účinky. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Důkladně vyplachujte tekoucí vodou po dobu nejméně 30 minut s nadzvednutými víčky. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte BL.

Třída a kategorie nebezpečnosti:

propan-2-ol, D-glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glukosidy

  • Flam. Liq. 3, H226
  • Eye Dam. 1, H318
  • STOT SE 3, H336
  • Aquatic Chronic 3, H412

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Odkazy