Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1294318

LINTEO Vlhčené ubrousky úklidové univerzální 4 × 40 ks

LINTEO Vlhčené ubrousky úklidové univerzální 4 × 40 ks

Vlhčené ubrousky Linteo s antibakteriální přísadou jsou vhodné pro všestranné použití v domácnosti. Dodáváme je v balení 4×40 kusů. Celý popis
169 Kč
1,06 Kč/ks
Zboží od: MALL
169 Kč
1,06 Kč/ks
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
24.6.2024 na vaší adrese

Popis

LINTEO Vlhčené ubrousky úklidové univerzální 4 × 40 ks

Vlastnosti

  • 4 balení po 40 ks
  • Antibakteriální


Návod k použití: Všestranné použití – nerez, sklo, dřevo. Odstraňují prach; profesionální lesk bez zanechávání šmouh. Rychlé a snadné čištění ploch v celé domácnosti (kuchyně, koupelny, WC), vhodné pro různé druhy povrchů. Nepoužívejte pro osobní hygienu. Před použitím nejprve doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě. Po použití si důkladně umyjte ruce, zamezte kontaktu s očima. Při zasažení, objeví-li se reakce, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a zajistěte lékařské ošetření. Nepožívejte. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Skladování: Skladujte v suchu, chraňte před sluncem. Ubrousky nevhazujte do WC. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití balení důkladně uzavřete. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Vyrobeno: Turecko
Výrobce/distributor: Melitrade a.s.
Složení: méně než 5% kationtové povrchově aktivní látky méně, než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, phenoxyethanol, potassium sorbate
Předlékařská první pomoc:

Vdechnutí: Zajistěte dostatečné větrání.

Styk s kůží: Při použití v souladu s pokyny nejsou žádné nepříznivé účinky. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Důkladně vyplachujte tekoucí vodou po dobu nejméně 30 minut s nadzvednutými víčky. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte BL.

Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Aquatic Chronic 3, H412

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako směsný odpad.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Odkazy