10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1273736

Dettol Antibakteriální sprej na povrchy Citron a Limeta 500 ml

Dettol Antibakteriální sprej na povrchy Citron a Limeta 500 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Antibakteriální univerzální čistič ve spreji Dettol Citron a Limeta s objemem 500 ml ničí 99,9 % bakterií a virů. Odstraní mastnostu, přípálené potraviny i nečistoty v koupelnách.
Celý popis
98 Kč
Zboží od: MALL
98 Kč
Nízká cena ověřena
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Poslední kus
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
Jiní prodejci
S novou kartou za

4.3.2024 na výdejním místě
4.3.2024 na vaší adrese

Popis

DETTOL Antibakteriálni sprej na povrchy Citron a Limeta 500ml 

Vlastnosti

  • Antibakteriální víceúčelový sprej na povrchy v domácnosti
  • Ničí 99,9 % bakterií a virů
  • Odstraní mastnostu, přípálené potraviny i nečistoty v koupelnách
  • Čistí a dezinfikuje
  • Zanechává svěží vůni citronu a limetky

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Otočte konec trysky do polohy ON. Lahev držte ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 20–25 cm. Nechte působit po dobu 5 minut, potom dočista otřete a opláchněte. Přípravek vždy vyzkoušejte 5 minut před použitím na malém nenápadném místě.
Skladování: Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Vyrobeno: Polsko
Výrobce/Distributor: Reckitt Benckiser
Složení: ethanol alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium
Předlékařská první pomoc:

Styk s očima: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechování: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Jestliže byl materiál požit a postižená osoba je při vědomí, podávejte k pití vodu v malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • směs
Tato látka není klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v platném znění.
Signální slovo: není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): nejsou
Dodatečné informace: Nejsou známy závažné negativní účinky.
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Objem 500 ml
Dezinfekce Ano
Na nádobí Ne

Odkazy