Druchema Cirine bílá 550g

Druchema Cirine bílá 550g

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Návod k … Celý popis
136 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.

Skladem u partnera 5+ kusů

4.2.2022 - 8.2.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení
 

Zboží partnera FROS - velkoobchod drogerie, pracovní oděvy

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 4230706

Popis

Tuhá vosková pasta na parkety, dřevo apod.

Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu.

 

Návod k použití:

Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. 550 g Cirine vystačí cca na 15 – 20 m2. Barva pasty je označena na obalu. Pracujte v ochranných rukavicích! Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete pokožku regeneračním krémem. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: při nadýchání přenést na čerstvý vzduch při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody Doba spotřeby 60 měsíců od data výroby.

 

 

 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H228 Hořlavá tuhá látka. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi: nevyžaduje se Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu