Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 903272

Biolit Plus sprej proti mravencům 2x400 ml

Biolit Plus sprej proti mravencům 2x400 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Sprej Biolit Plus je vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců i jiného lezoucího hmyzu v domácnosti.
Celý popis
351 Kč
Zboží od: MALL
351 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

logo

Biolit Plus sprej proti mravencům

  • Balení obsahuje 2× sprej po 400 ml.
  • Vysoce účinný ihned po aplikaci.
  • Vhodný na hubení a ochranu proti mravencům a dalšího lezoucího hmyzu v domácnosti.

Hořlavé látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Před použitím protřepte. Nádobku držte ve vzpřímené poloze. Nasměrujte dýzu nádobky na povrch, který chcete ošetřit, a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolo kuchyňské linky a odpadkového koše, okenních a dveřních rámů, prasklin a štěrbin. Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skryté místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech. Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkový metr). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.
Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.
Vyrobeno: Nizozemsko
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku.
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.
  • Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.

(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

(P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Dodatečné informace: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Ke stažení:
Bezpečnostní list